Какво е нужно за подобряване качеството на почвите » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Какво е нужно за подобряване качеството на почвите

Акценти

  • За смекчаване на изменението на климата и повишаване на почвеното плодородие е нужно да се извърви пътя за възстановяване на въглеродните запаси в почвата

Спешно трябва да се предприемат мерки за увеличаване на въглеродните емисии в почвата

В Катовице, Полша предстои да се проведе годишната среща на високо равнище по климата на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКООНИК). В тази връзка водещи учени призовават за действия за увеличаване количеството въглерод в почвата. То надвишава два пъти количеството, което се намира в дърветата и другата биомаса. За съжаление една трета от световните почви вече са разрушени. Това ограничава селскостопанското производство и добавя към атмосферата почти 500 гига-тона въглероден диоксид. Това количество е еквивалентно на въглерода, изолиран от 216 млрд. хектара гори на САЩ.

Днес, на 3 декември, предстои  да бъдат разгледани условията за действие в областта на климата в селското стопанство. Това ще се случи на първия работен семинар на съвместната работна група по селското стопанство „Коронивия“ (KJWA) иницийрана на преговорите за климата в рамките на UNFCCC от 2017 г.

За смекчаване на изменението на климата и повишаване на почвеното плодородие е нужно да се извърви пътя за възстановяване на въглеродните запаси в почвата. За целта са планирани дейности свързани с изпълнението на осем стъпки.

Какви са осемте стъпки?

  1. Спиране загубата на въглерод – Осигуряване на защита на торфищата чрез прилагане на разпоредби срещу изгаряне и отводняване.
  2. Насърчаване на усвояването на въглерод – Определяне и насърчаване на най-добрите практики за съхранение на въглерод по начини, подходящи за местните условия, включително чрез комбиниране на остатъците от изгаряне на различните култури, покривните култури, агролесовъдство, контурно земеделие, терасиране, азотфиксиращи растения и напояване.
  3. Наблюдение, изготвяне на доклади и проверки на въздействие – Проследяване и оценяване интервенциите с научнообосновани хармонизирани протоколи и стандарти.
  4. Внедряване на технологии – Използване на високотехнологични възможности за по-бързо, по-евтино и по-точно наблюдение на въглеродните промени в почвата.
  5. Стратегии за тестване – Определяне на работещите техники, в местните условия, чрез използването на модели и мрежа от сайтове.
  6. Включване на различни общности – Използване на познанията на гражданите за събиране на данни и създаване на отворена онлайн платформа за споделяне.
  7. Координиране на политиките – Интегриране на почвения въглерод с националните ангажименти по отношение на климата към Парижкото споразумение и други политики за почвите и климата.
  8. Осигуряване на подкрепа – Осигуряване на техническа помощ, стимули за земеделските стопани, системи за мониторинг и въглеродни данъци, за да се насърчи по-широкото прилагане.

Необходими са координирани действия и финансиране за запълване на пропуските в научните изследвания. Предприемането на стъпки за увеличаване на въглерода в почвата изисква сътрудничество между заинтересованите страни в научно-политически аспект.

Някои експерт смятат, че липсва координация между заинтересованите страни. Няма и цялостна база данни, което възпрепятства въздействието на усилията за възстановяване на земята. Необходимо е да се приложат сателитни изображения, за да уловят промените в глобален мащаб.

Учените все още изследват различните възможности за увеличаването на въглеродните емисии на почвата. За целта им е необходима по-подробна информация относно въздействието на селскостопанските практики в различните екосистеми.

 

Сродни публикации