Нормативни промени за биопроизводителите » Съвети в земеделието

ноември 27, 2021

Нормативни промени за биопроизводителите

Акценти

  • Намалява броя на задължителните проби преди приключване периода на преход

Очаква се измененията да доведат до финансово облекчение на операторите.

На 4 април 2019 г. за обществено обсъждане беше внесен Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица. Мотивите за предложението се базират на проведени срещи и дискусии от страна на бранша.

Две са основните предложения за изменение на текстовете в Наредбата. Първото е свързано с промяна на изискванията за вземане на проби при приключване периода на преход, съгласно чл.36, ал.5. Второто засяга мярката, която трябва да се наложи при установяване на наличие на неразрешени вещества.

Действащата нормативна уредба налага голяма финансова тежест върху операторите, поставяйки изискване за вземане на проби преди приключване на преходния период. Това от своя страна може да окаже негативно влияние и върху пазара на биологични продукти.

Към настоящия момент при откриване на замърсяване, следва да се отнеме писменото доказателство по чл. 29 от Регламент (ЕО) 834/2007, без значение дали е по вина на оператора.

В тази връзка е и предложението за промени в част от текстовете на Наредба № 5 от 2018 г. В други държави при наличие на наличието на неразрешени вещества практиката е друга. Не се прилага пълното отнемане на издадения сертификат за биологично производство на стопанството. С цел опазване и защита здравето на потребителите е необходимо да се предвидят нормативни механизми. Така ще се ограничи разпространението на засегната продукция или партида. Паралелно с това следва да се осигури защита и на правата на производителите на биологична продукция, особено ако не е безспорно установено използването на неразрешени вещества.

Какви са причинита за корекции на част от текстовете на наредбата?

Предложените изменения и допълнения на Наредба № 5 от 2018 г. следва да внесат промени и яснота относно задълженията за вземане на проби от продукция от парцели, животни или пчелни семейства за установяване на наличие на неразрешени вещества в биологичното производство след изчитане на задължителния преходен период и преди издаване на документ по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

Вземането на проби от всеки нов парцел, животно или пчелно семейство би повишило допълнителните разходи. Това от своя страна понижава конкурентоспособността на българските производители спрямо европейските. С измененията вземането на проби ще става преди издаване на първото писмено доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007. Така ще се въведе задължителен минимум за една проба преди издаване на първия сертификат за биологична продукция за едно стопанство.

От ЕК са дадени насоки относно осъществяване на надзора на контролиращите лица. В тази връзка е оправено предложение за изменение на чл. 53 и 54 от Наредба №5 от 2018 г. и въвеждане на препращаща правна норма към чл. 92в от Регламент (ЕО) № 889/2008 г.

Предложени са и промени в текстовете на Приложение №3 от Наредба №5 от 2018 г. Сега при установяване на неразрешени вещества се налага най-строгата мярка – 5.4. Без значение дали за това е виновен оператора или не. Тук е и другото съществено изменение. Създава се нова мярка 5.5, която ще се прилага в случаите, когато замърсяването не е по вина на оператора. По този начин ще се осигури защита и на потребителите, и на операторите.

Какви резултати се очаква да бъда постигнати чрез промените?

Измененията, разписани в мотивите към предложението имат за цел въвеждането и прилагането на пропорционални мерки спрямо установени нарушения. Паралелно с това следва да се защитят и интересите на потребителите на биологична продукция. Корекциите на чл.36, ал.5 следва да намалят допълните разходи за вземане на проби.

Въвеждането на мярка 5.5 от Приложение №3 от Наредба №5 от 2018 г. ще повлияе на предприеманите предпазни мерки и ще гарантира биологичния статус и качество на предлаганата на пазара продукция.

Агенция за биологична сертификация ООД
 

Сродни публикации