Нов регламент ще защитава рибните ресурси и морските екосистеми » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Нов регламент ще защитава рибните ресурси и морските екосистеми

Съ

Акценти

  • Чрез новите правила ще се увеличи селективността на риболовните уреди

Редица забрани влизат в сила и променят метода на риболова.

Предстои влизането в сила на нова съвременна законодателна рамка. Тя ще определя практиките и условията, при които риболовните дейности могат да се извършват във всички води на ЕС. На 13 юни 2019 г. беше одобрен регламент за опазване на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки.

Чрез приетите мерки се урегулира:

  • изваждането и разтоварването на рибните ресурси;
  • използването на риболовните уреди и размера на окото на мрежите;
  • определят се затворените зони и закритите сезони.

По този начин следва да се намали драстично въздействието на риболовните дейности върху морската екосистема и околната среда. Паралелно с това то ще се постигне опростяване и процесът на вземане на решения ще се доближи максимално до рибарите и крайбрежните общности. Това ще се постигне чрез засилена регионализация и подход „от долу нагоре“.

В обхвата на новите правила попадат предимно търговския риболов и, където е приложимо, любителския риболов. Чрез тях ще се увеличи селективността на риболовните уреди. Новите изисквания ще помогнат за въвеждане на количествени показатели. По този начин ще се постигне понижение на нежелания улов на морски видове под минималния референтен размер за опазване, както и за прилова на нетърговски и чувствителни морски видове. В това число ще попаднат и бозайници, като китове, делфини и морски свине, морски птици и морски влечуги. Предвидено е да бъде наложена забрана на риболова на редки видове като някои акули и скатоподобни.

С регламента също така се въвежда пълна забрана на риболова с електрически импулси с тралове от 1 юли 2021 г. Дава се възможност държавите членки незабавно да забранят или ограничат този вид риболов в своите крайбрежни води. Предвиден е преходен период, чрез който сектора ще има възможност да е адаптира към промените.

Забраняват се още и други методи за риболов, като:

  • експлозиви;
  • отрова;
  • зашеметяващи субстанции;
  • електрически ток;
  • пневматични чукове или други ударни инструменти, които биха могли да увредят всякакви видове или корали.
 

Сродни публикации