Въвеждат ново направление по Мярка 10 "Агроекология и климат" » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

Въвеждат ново направление по Мярка 10 „Агроекология и климат“

Внасят проект за промяна на мярка 10 „Агроекология и климат“. Основните предложения за промените са свързани с въвеждането на ново направление по мярката – „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване“. Направлението е насочено към опазване на биоразнообразието в страната. Подсигуряване на разнообразна подходяща паша на пчелите е важно условие за доброто развитие на пчелните семейства. Същевременно, прилагането на направлението има за цел и установяване на доброто взаимодействие между растениевъди и пчелари, което би осигурило трайни ползи и за двата сектора. Заложените изисквания при управление по направлението по отношение на ограничения при използването на препарати за растителна защита и разнообразието на отглежданите култури ще имат положителен ефект върху опазването и устойчивото използване на природните ресурси.

Кандидати по направлението могат да бъдат физически и юридически лица, регистрирани в ИСАК. Стопаните трябва да имат сключен договор с пчелар/и с регистриран пчелин/и по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност с минимум 20 пчелни семейства в информационната система на БАБХ. По направлението могат да кандидатстват и собственици на регистриран по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност пчелин с най-малко 20 пчелни семейства. Осигуряването на разнообразна паша от медоносни култури е един от основните проблеми за пчелите. За да се избегне монокултурна паша е заложено отглеждане на минимум две медоносни растения. С цел осигуряване на достатъчно количество медоносна растителност е определена гъстота на паша от най-малко едно пчелно семейство на 0,5 ха. Пчелините трябва да са разположени на отстояние до 1 км. от площите, върху които ще се извършват дейности по направлението.

Подпомагането е за хектар допустима площ по списък от медоносни култури – до 129,48 евро/ха. Ставката е изчислена на база пропуснати ползи и допълнителни разходи, като са отчетени пропуснати ползи от намален добив поради ограничения в използваните

препарати за растителна защита и допълнителни разходи, свързани с осигуряване на необходимия брой пчелни семейства за дейностите по направлението.

 

Проекта за изченение можете да прочетете ТУК.

 

За автора

Сродни публикации