Нови разяснения по отворените приеми на подмярка 4.2.2 и 16.1 на ПРСР 2014-2020 » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Нови разяснения по отворените приеми на подмярка 4.2.2 и 16.1 на ПРСР 2014-2020

17 януари 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020.

23 декември 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за:

  • подаване на предложения по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“.

МЗХГ публикувани актуални:

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси. Могат да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: rdd@mzh.government.bg.

Ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Разяснения от МЗХГ се дават по отношение на Условията за кандидатстване.

Не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Пълният пакет документи по двете процедури можете да откриете на:

 

За автора

Сродни публикации