Нови разяснения на МЗХГ по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020 » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Нови разяснения на МЗХГ по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020

17 февруари 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014-2020.

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува актуални Разяснения по постъпили в периода 17-26 януари 2020 г. въпроси по процедура № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“ на ПРСР 2014-2020 г. 

Публикуваните от МЗХГ разяснения са задължителни за всички кандидати!

 

За автора

Сродни публикации