Нови промени в Наредба 23 за мониторинг на пазара » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Нови промени в Наредба 23 за мониторинг на пазара

Акценти

  • Проектът на наредба не е свързан с транспониране в националното законодателство на актове на ЕС

Земеделците ще декларират само веднъж годишно произведените от тях количества зърно по видове по нов образец.

Направените промени налагат да бъде изменена и допълнена Наредба  № 23 от 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно.

В тази връзка се внася за одобряване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно. Тя е изготвена от Работна група, определена с Ваша Заповед РД 09-809 от 09.08.2019 г. В изготвения проект са включени всички необходими промени, произтичащи от изменененията и допълненията на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, относно Раздел VІ „Зърно“.

Предложените изменения са насочени към постигане на следните цели:

  • – Провеждането на по-ефективен мониторинг на пазара на зърно в страната по цялата верига – производители-преработватели-търговци;
  • – Предоставяне на бизнеса на своевременна и актуална информация за състояние на зърнения пазар в страната и свободен достъп до регистъра на обектите за съхранение на зърно.

С прилагане на изменената наредба се очаква постигането на следните резултати:

  • – Събиране на пълна и точна информация, необходима за изготвянето на месечен оперативен зърнен баланс на страната, определяне на запасите от зърно по видове и произведените зърнени продукти за съответната реколтна година;
  • – Облекчаване на административната тежест за земеделските стопани;
  • – По-ефективно следене на количествата зърно, напуснали страната.

За приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери и други плащания. Проектът на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

Проектът на наредба не е свързан с транспониране в националното законодателство на актове на ЕС. Поради това към него не е приложена таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът е съгласуван в съответствие с Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на актове в системата на МЗХГ. Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени.

 

За автора

Сродни публикации