Ще има нови правила за ветеринарните лекарства и медикаментозните фуражи » Съвети в земеделието

май 25, 2024

Ще има нови правила за ветеринарните лекарства и медикаментозните фуражи

Акценти

  • Вече ще бъде забранена употребата на медикаментозни фуражи за профилактика

Предстои проблема с антимикробната резистентност да се реши

ЕС реши да въведе нови по-добри правила за засилване на борбата срещу антимикробната резистентност и повишаване на наличността и безопасността на ветеринарните лекарства и медикаментозните фуражи. Целта е така да се допринесе за здравето на животните. Освен това ще се осигури възможност и за повишаването на конкурентоспособносттана фармацевтичните предприятия за ветеринарни продукти в ЕС.

Вчера Съветът прие законодателен пакет в областта на лекарствата за животни, включително два нови регламента относно:

  • ветеринарномедицинските продукти;
  • производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи.

Приети бяха и промени в действащите правила за установяване на процедури за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата.

Тази стъпка е важна за борбата с антимикробната резистентност по няколко причини. Първо, антибиотиците и антимикробните средства вече ще трябва да се използват много по-внимателно, отколкото досега. Второ, така се създават предпоставки и стимули за разработването на по-добри лекарства и медикаментозни фуражи. По този начин ще се подпомогне както общественото здраве, така и за конкурентоспособността на фармацевтичната промишленост на ЕС.

Нови правила за ветеринарномедицинските продукти

Чрез новите правила за ветеринарномедицинските продукти се опростяват процедурите, чрез които се предоставят разрешения за търговия на нови продукти. Така значително се облекчава административната тежест за дружествата, и най-вече за малките предприятия. Определят се по-добре условията за използване на антимикробни средства при животните. Ограничава се повече прилагането им върху животни, които все още не са болни, но са изложени на риск от разболяване, както в профилактиката, така и в метафилактиката. Планирано е някои извънредно важни за медицината антимикробни средствада бъдат отделени за лечение на определени инфекции при хората, за да се запази тяхната ефективност. Ще се осигури по-добра защита на европейските потребители срещу риска от разпространение на антимикробна резистентност чрез внос на животни и продукти с животински произход. Предвидено е да се засили фармакологичната бдителност и контрола.

Нови правила за медикаментозните фуражи

Предвидено е да се установят критерии за одобряване на стопанските субекти във фуражния сектор. Ще бъдат определени и техните задължения при производството на медикаментозни фуражи. Ще се хармонизират изискванията и така ще се избегне кръстосаното замърсяване на нецелеви фуражи с активни вещества. Новите правила поясняват предписването и употребата на медикаментозни фуражи, съдържащи антимикробни средства, при животните, отглеждани за производство на храни. Вече ще бъде забранена употребата на медикаментозни фуражи за профилактика.

Освен това Регламент № 726/2004, с който се създава Европейската агенция по лекарствата и централизирана процедура за разрешаване и контрол на лекарствени продукти, се адаптира. Така ще се избегне всякакво припокриване с установените в новия регламент процедури относно ветеринарномедицинските продукти.

Кои са следващите стъпки?

Сега Съветът и Европейският парламент трябва да подпишат приетите регламенти. Подписаните текстове ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС и ще влязат в сила 20 дни по-късно. Новите правила обаче ще започнат да се прилагат изцяло от края на 2021 г.

Какъв е контекстът?

Пакетът в областта на лекарствата за животни се състои от три предложения за регламенти. С тях се актуализира съществуващата законодателна рамка за ветеринарните лекарства и медикаментозните фуражи чрез по-нататъшното й адаптиране към особеностите в здравеопазването на животните. Осигурява се защита на общественото здраве и здравето на животните, хуманното отношение към животните, безопасността на храните и околната среда. Пакетът цели по-специално да повиши наличието на ветеринарни лекарствени продукти в ЕС, да подобри функционирането на пазара на ЕС, да намали административната тежест и да насърчи иновациите.

 

Сродни публикации