Нови мерки за по-висока биосигурност в животновъдните обекти » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Нови мерки за по-висока биосигурност в животновъдните обекти

Акценти

 • При фамилни и индустриални ферми трябва да има обособени места и/или съоръжения за съхранение на фуража, които трябва да са покрити и заградени

Нови мерки за по-висока биосигурност в животновъдните обекти предвиждат изменения в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

Тя е публикувана на сайта на МЗХГ за обществено обсъждане.
Във връзка с навлязлото в страната заболяване АЧС бяха преразгледани и оценени действащите към момента изисквания за биологична сигурност в животновъдните обекти. Разработени са допълнителни изисквания при отглеждане на свинете в личните стопанства, фамилните и индустриалните ферми. С тях трябва да се минимизират рисковете от проникване и разпространение на заразни заболявания.

С цел подобряване на биосигурността ще бъде намалена бройката на отглежданите свине в личните стопанства от пет на три. Предназначението на животните ще бъде само за угояване.

При тези обекти е необходимо да обособят:
 • – ограждения за биологична сигурност;
 • – осигуряване на постоянен достъп до вода;
 • – място за съхранение;
 • – обеззаразяване на тор;
 • – място или съоръжение за дезинфекция.
Във фамилните ферми ще могат да се отглеждат до 10 свине майки и приплодите им, не повече от 200 броя свине общо. Въвеждат се и изисквания, свързани с определяне на площ, фронт на хранене, достъп на хора и животни, дезинфекция и съхранение на тор.
При фамилни и индустриални ферми трябва да има обособени места и/или съоръжения за съхранение на фуража, които трябва да са покрити и заградени.
Всяка сграда за отглеждане на животните трябва да има:
 • – филтър;
 • – помещение или място на изхода за почистване;
 • – измиване;
 • – дезинфекция на транспортни средства.
 Животновъдните обекти – пасища, също трябва да имат:
 • – ограждения, осигуряващи безопасност;
 • – навеси;
 • – съоръжения за бързо залавяне и фиксиране на животни.

Всички отвори в индустриалните ферми за свине трябва да са обезопасени с мрежи. В случай, когато в обекти,  животни се разпределят в две или повече самостоятелни производствени групи, е необходимо да се въведат отделни мерки за биосигурност за всяка група.

Собствениците на люпилни и животновъдни обекти с индустриален характер за отглеждане на птици и свине и фамилна ферма за свине се задължават да имат изготвени индивидуален план за биосигурност.  В него трябва да са  определени критичните контролни точки в обекта и процедури за тяхното управление. Необходимо е стопаните да имат  план за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразно заболяване, одобрени от БАБХ.
С цел повишаване на биосигурността в обектите за свине, е необходимо да се предприемат мерки за ограничаване достъпа на външнилица във фермите. Особено за тези, които извършват дезинфекция, дезинсекция и дератизация в животновъдните обекти. Същото се отнася и за обекти за отглеждане на птици и люпилните във връзка със заболяването „Инфлуенца по птиците“. Предвидено е люпилните и животновъдните обекти с индустриален характер за отглеждане на птици и свине да имат програма за почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация, одобрена от БАБХ.
 

За автора

Сродни публикации