Мястото на новите стратегически планове в бъдещата ОСП » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Мястото на новите стратегически планове в бъдещата ОСП

ОСП

Акценти

  • Задачите на ЕС ще са сведени до това да определи основните параметри на ОСП – нейните цели и изисквания

Много възможности, недообмислени детайли и върпоси будят предложените промени в бъдещата ОСП

В поредната си статия проф. Алан Матюс подробно и обстойно е разгледал законовата основа, вградена в новите стратегически планове на ОСП. Според предложените, от Комисията за ОСП, идеи за изменение е и новия модел на прилагане. По описание на еврокомисаря Фил Хоган става въпрос за промяна в системата на управление на ОСП. Вече водещи ще бъдат изпълнението и резултатите, а не съответсвтието. Така задачите на ЕС ще са сведени до това да определи основните параметри на ОСП – нейните цели и изисквания. Държавите-членки ще са тези, които ще отговарят за изпълнението им и начина, по които ще ги постигат. Идеята е да се подобри субсидиарността, за да могат да се вземат под внимание местните условия и нужди. Така, когато подкрепата се приспособи съобразно отделните особености, всяка държава-членка ще увеличи своя прнос към постигането на целите на ЕС.

Новият метод за прилагане на ОСП налага изготвянето на Стратегически планове. Те ще бъдат ангажимент на всяка отделна страна-членка на Съюза. В тях ще трябва да бъдат посочени потребностите, конкретните цели на ОСП, които страната съставител е решила да изпълни. За това ще трябва да бъде описана и стратегията й за намеса. Правилата за изготвянето на стратегическите планове Комисията е разписала в проект на регламент. Проф. Емил Ержавец и колегите му от Универистета в Любляна са изготвили доклад, който има за цел да опише адекватността на тези правила. Въз основа на предоставените анализи докладчиците и членовете на комисията COMAGRI ще имат възможността да обосноват и базират трудовете си относно законодателните предложения на Комисията.

В статията си проф. Матюс е описал 7 от предложените правила в проекторегламента и аналогичен брой предложения-съвети от доклада на колегата си проф. Ержавец.

Стратегически планове на ОСП

Разписаните правила за изготвянето на стратегическите планове се градят на четири основни елемента:процедурните изисквания за съставяне на плановете, съдържанието на плановете, метода за тяхното одобрение и мониторинга на изпълнението им.

Процедурни изисквания за съставяне на плановете (чл. 94)

Тук влиза изискването за прозрачност при изготвянето им. Широк обхват от компетентни органи и техните партньори трябва да работят съвместно по съставянето на плановете.

Съдържание на плановете

Включват се всички елементи разписани в изискванията на чл. 95-103. Като предложения за работата по стратегическите планове има изготвена структура за съставянето им. Тя включва описаните по-долу точки.

1. Оценка на потребностите.

Тук задължително трябва да бъдат разгледани, класирани и подредени по приоритет всички нужди на деветте специфични цели, посочени в чл. 6 от проекта за регламента. Нужно е да бъда дадена и обосновка за направения избор.

2. Интервенционната стратегия.

Тук трябва да бъдат определени и разписани количеството цели и етапите за постигането им. За целта е нужно да се използва общ набор от показатели за резултати. Стойността на целите трябва да е обоснована и определена въз основа на оценката на потребностите. Трява да се посочат и намеренията, описващи начините за постигане на избраните цели. Важно е да се обоснове тяхната съгласуваност и съвместимост. Тук е важно да се спазят и допълнителните изисквания, а именно: да се направи преглед на архитектурата на околната среда и климата. Трябва да се посочат всички мерки, които ще съдържа плана и ще бъдат насочени към „привличането на млади земеделски производители и улесняване на тяхното развитие“. Нужно е да се обясни как те ще си взаимодействат със съответните държавни инструменти. Важно е да се обоснове избора на сектор, ако са планирани интервенции обвързани с производството. Какви ще бъдат те? Как ще бъдат допълнени? Поставянето на какви допълнителни цели ще провокират?  Обясненията по тези въпроси също трябва да намерят своето място в стратегическите планове. Изключително важно е да се обясни и чрез кои интервенции ще се осигури съгласуван и интегриран подход към управлението на риска.

3. Описание на елементите,които се явяват общи за няколко интервенции

Тук трябва да бъде описан принципът на обвързване и начина за изпълнение на всички стандарти за Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ). По-точно, трябва да се разпише по какъв начин ще бъдат постигнати целите посечени в чл. 6, засягащи околната среда и климата.

4. Нужно е да бъдат описани мерките за директни плащания, отрасловите мерки и тези за развитие на селските райони, които са посочени в стратегията

Тук изискването е да се даде описание на проекта на интервенция. Да се разпишат условията й за допустимост, годишните планирани резултати, годишната планирана единична сума на помощта и нейното обосноваване. Необходимо е да бъде отразена и получената годишна финансова сума за интервенцията. Всички страни-членки трябва да посочат дали описаните мерки нарушават търговията или не в Споразумението на СТО за селското стопанство.  Интервенцията не трябва да излиза от изискванията разписани в чл. 42 от ДФЕС. Трябва да се посочи и дали тя е предмет на оценка на държавната помощ.

5. Целеви и финансови планове

Тук обосновката за разписаните цифри трябва да е базирана на отпуснатите годишни парични средства за интервенция, която се приема за допустима и е описана в горната точка. Подробно трябва да бъдат посочени трансферите, които ще се извършват между стълбовете и да се потвърди, че са спазени всички изисквания за минимални разходи, определени в регламента.

6. Какво се включва в описанието на системата за управление и координация?

Тук място трябва да намери информацията касаеща системата за контрол и предвидените санкции. Трябва да се опишат още: интегрираната система за администриране и контрол, системата за контрол и санкции за предварителни условия. Важно е да се посочи и разпише и структурата за мониторинг и отчитане.

7. Кои са елементите, които осигуряват модернизация на ОСП?

Тук задължително трябва да се разгледа как статегическия план ще помогне за насърчаването и споделянето на знания, иновации и цифровизация. Трябва да се опише как той ще насърчи тяхното усвояване. Изискуемо е да се опише и организационната структура на Системите за знания и иновации в селското стопанство (AKIS) и начина за предоставяне на консултантски и иновационни услуги. Изключително важно е тук да се даде информация и да се направи описание на стратегията за развитие на цифровите технологии в селското стопанство и селските райони. Трябва да се посочи и начина за използването на тези технологии за подобряване на ефективността им и тази на интервенциите на стратегическия план на ОСП.

8. Не на последно място стратегическите планове трябва да съдържат описание на елементите, свързани с опростяването и намаляването на административната тежест за крайните бенефициенти

Методология за одобрение на стратегическите планове

Процедурата за това е разписана в чл. 106-108. Всяка държава-членка трябва да изготви и предостави своя стратегически план до 1 януари 2020 г.  Тук интересното е, че Комисията ще може да отправя забележки до държавите-членки в срок от три месеца след получаването на плановете им. Те ще трябва задължително да предоставят всякаква поискана допълнителна информация и, ако е необходимо, да преразгледат предложените планове. Одобрението от страна на Комисията не трябва да отнема повече от осем месеца след представянето на плана. Частичното одобрение на елементи от него е разрешено. Държавите-членки ще могат да изменят плановете си на всеки етап, като спазват предписаната процедура.

Мониторинг на изпълнението

Тук изискванията са разписани в чл. 115-124. В изготвения проекторегламент е определен критерият за оценка на ефективността на плановете. Тук се вземат под внимание широк набор от общи показатели за контекст, резултати и въздействие, които ще бъдат използвани като основа за мониторинг, оценка и годишно отчитане на резултатите. Целите и годишните етапи ще се основават на показателите за продуктите и резултатите. Напредъкът ще бъде отразен в годишния доклад за изпълнение. Предлагат се механизми за възнаграждаване на добри резултати и за справяне с ниски такива.

Препоръки

Проф Ержавец приветства направеното предложение за промяна на модела за прилагане на ОСП. За него тук най-големият плюс се явява възможността държавите-членки да станат по-гъвкави в действията си и така да се увеличи ефективноста на ЕС. Заплахата се крие в изпълнението на административните изисквания.

Седемте препоръки, които той и екипът му са дали се основават на анализите им върху гореописаните точки. Насоките са следните:

Важно специфичните цели в законодателното предложение да станат по-конкретни. В този ред на мисли могат да се определят количествени цели, основани на съответното законодателство на ЕС, когато това е уместно.

Нужно е да се увеличат ангажиментите на държавите-членки с оглед пораждане на по-голяма амбиция за опазване на околната среда и климата.

Друго предложение от професора е подобряване на отчетността чрез създаване на още широкообхватна система за отчитане.

Поредният съвет е свързан с укрепване на правилата, за да се осигури възможност за извършване на истинска, качествена консултация при подготовката на плановете.

Нужно е да се разработи детаилно процеса за одобрение на стратегическите планове.

Според проф. Ержавец и екипът му е изключително важно да се вложат значителни инвестиции в персонала, за да се постигне коректно изпълнение на процесите. Така ще се осигури и качествена аналитична подкрепа от страна на специалистите за изготвянето на стратегическите планове.

Съ

В тази връзка е и предложението му да се вложат повече средства за събирането на данни, за да подкрепи предлагания подход, базиран на резултатите.

Тези препоръки не са за подценяване. В резултат на анализите обаче възникват и допълнитени върпоси, които предстои да бъдат дискутирани.

 

Сродни публикации