Нова наредба ще урежда управлението на риболовния флот » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Нова наредба ще урежда управлението на риболовния флот

Акценти

  • Увеличен е срокът, в който лицата могат да разполагат с риболовния си капацитет след отписване на кораб от РРК

Ще се определят условията и реда за вписване и отписване на кораби в РРК.

На 6 юни 2019 г. беше внесен за обществено обсъждане Проект на Наредба за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България. В мотивите към предложените е написано, че този подзаконов нормативен акт следва да се приеме заради възникналата необходимост от регламентиране на условията и реда за управление на риболовния флот на Република България.

Риболовният флот на страната ни е част от риболовния флот на ЕС. Той оказва ключова роля за прилагането на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР). В обхвата на ОПОР се включва опазването на морските биологични ресурси. В него попада и управлението на рибарството и на флотовете, които експлоатират тези ресурси.

Със сега действащата Наредба № 54 от 28.04.2006 г. са определени условията и редът за вписване и отписване на кораби в Регистъра на риболовните кораби (РРК). Липса нормативна уредба по отношение на разпределянето на свободен риболовен капацитет в морския флот.

С влезлите в сила изменения в ЗРА през 2012 г. се предвижда условията и редът за управление на риболовния флот на страната да се определят с наредба на министъра на земеделието и храните. По тази причина следва да се допълни Наредбата за условията и редът за управление на риболовния флот на Република България. Трябва да се включат текстове, които засягат условията и реда за вписване и отписване на кораби в РРК. Наредба № 54 от 2006 г. следва да бъде отменена. Съдържанието и редът за водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от ЗРА да бъдат определени в нова наредба.

Цел на наредбата

Целта на наредбата е да се определят условията и реда за вписване и отписване на кораби в РРК, а също и тези за разпределяне на свободен риболовен капацитет в морския флот, освободен вследствие на:

– служебно отписване на риболовни кораби от РРК, воден от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), по реда на чл. 18в, ал. 3 от ЗРА;

– отписване на риболовни кораби от Регистъра на корабите, воден от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Наредба № 1 от 2003 г. за вписване в Регистъра на корабите;

– изтичане на срока на валидност на удостоверения за свободен капацитет.

Като резултат от приемането на наредбата се очаква обезпечаване спазването на действащото законодателство. Ще се регламентират условията и реда за вписване и отписване в РРК на плавателни съдове, използвани за извършване на стопански риболов или превоз на продукти от стопански риболов във водите на Черно море, река Дунав и на такива, използвани при производство на аквакултури във водите на Черно море. Освен това ще се определят условията и редът за разпределяне на свободен риболовен капацитет в морския флот. Дефинирането на ясни административни правила ще гарантира осигуряването на прозрачност, обективност, публичност, равнопоставеност и защитата на интересите на заинтересованите лица.

В резултат на проведените консултации са направени промени в проекта на наредбата. По тази причина е увеличен срокът, в който лицата могат да разполагат с риболовния си капацитет след отписване на кораб от РРК. Запазва се и правото да го прехвърлят или преотстъпват на други лица. Също така е намален срокът, след който придобитият капацитет, разпределен с процедура, може да стане собственост на рибарите.

 

Сродни публикации