Нова мярка и нови условия за подпомагане на лозаро-винарския сектор » Съвети в земеделието

ноември 30, 2022

Нова мярка и нови условия за подпомагане на лозаро-винарския сектор

Акценти

  • Събиране на реколтата на зелено представлява пълното отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели

От 14 януари 2020 г. е в сила ново изменение на Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

С изменението са определени правила за прилагането на нова мярка от Националната програма – „Събиране на реколтата на зелено“.

Събиране на реколтата на зелено представлява пълното отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели. По по този начин добивът от съответната площ се намалява до нула.Това е кризисна мярка, която ще се прилага в случай на прогнозиран дисбаланс на пазара в лозаро-винарския сектор. Целта е стабилизиране на равновесието между търсенето и предлагането в сектора.

Финансовата помощ по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ ще се предоставя като обезщетение с фиксиран размер за хектара. Няма да надвишава 50 на сто от сумата на преките разходи за операциите по отстраняването на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от отстраняването.

По мярка „Инвестиции в предприятия“ е предвидено подпомагане за дейности по строително-монтажни работи за:

изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сграда, предназначена за:

  • – производство на вино (от обработка на гроздето до бутилиране и етикетиране на виното в изба);
  • – контрол на качеството на виното – анализиращи лаборатории;
  • – съхранение на виното;
  • – предлагане на виното и подобряване на инфраструктурата в предприятието, като създаването на изцяло нови предприятия не е обект на подпомагане по мярката.

Поради разширения обхват на допустимите дейности по мярка „Инвестиции в предприятия“ е увеличен и максималният размер на помощта по един проект от 600 000 евро на 800 000 евро. Максималният размер на всички разходи по проекти, подадени от един кандидат за целия период на Националната програма от 1 500 000 на  2 000 000 евро.

По мярка „Застраховане на реколтата“ е определен период на прием от 1 май до 30 юни всяка година.

Този период е съобразен със застрахователната практика в лозаро-винарския сектор.

От наредбата е премахнато изискването за предоставяне на цифрови географски данни за застрахованите площи. Тази процедура утежнява прилагането и не е предвидена в приложимото европейско законодателство.

По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е намален максималният размер на всички разходи по проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием – от 3 000 000 лв. на  1 500 000 лева.

Респективно и максималният размер на подпомагането за един кандидат в рамките на целия програмен период – от 6 000 000 лв. на 4 500 000 лв.

Така се дава възможност по-голям брой проекти да се възползват от финансова помощ по мярката.

По мярка „Популяризиране в трети държави“ е предвидено изискването за пазарен дял да бъде относимо само към:

  • – професионалните организации;
  • – организациите на производители;
  • – асоциациите на организации на производители,

да бъде намалено от 10% на 6% и да бъде условие за допустимост по мярката.

За търговските дружества е предвидено като условие за допустимост делът на приходите им от дейността в лозаро-винарския сектор да бъде минимум 50% от общите приходи на фирмата. Облекчена е и цялостната процедура по оценяване на промоционалните проекти. Заличено е изискването за разглеждане на проектите от Комисия за оценка на проектите.

 

За автора

Сродни публикации