Нова методика за опростяване на разходите по мярка 19 може да влезе в сила » Съвети в земеделието

декември 02, 2021

Нова методика за опростяване на разходите по мярка 19 може да влезе в сила

Акценти

  • С проекта на наредба се отразяват промените в ПРСР 2014 – 2020 г. свързани с опростените разходи

Целта на промените е ускоряване и опростяване на процесите по изплащане на безвъзмездната финансова помощ.

От 11 април до 12 май ще продължи общественото обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. Тя урежда за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Какви са мотивите за внесеното предложение?

В мотивите към внесеното предложение е посочено, че методика за определяне на варианти на опростените разходи по мярка 19 Водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014 – 2020 г. е изготвена в края на 2014 г. В края на 2018 г. вече е изготвена нова методика за определяне на варианти на опростените разходи по ПРСР 2014 – 2020 г. Тя е разработена от екип на Университета за национално и световно стопанство. Основава се на извършено проучване на пазарните цени за определени видове разходи.

Одитен екип на Европейската комисия е дала препоръки за разработване и приемане на новата методика за определяне на варианти на опростените разходи. Паралелно с това е нужно да бъдат актуализирани стойностите на опростените разходи. Комитета по наблюдение на ПРСР 2014 – 2020 г. е одобрил новата методика. Освен това като част от петата нотификация на програмата тя е в процес на одобрение от Европейската комисия.

Ето защо в проекта на наредба се налага да бъде уредено прилагането на опростените разходи спрямо мерките и подмерките от ПРСР 2014 – 2020 г., за които това е предвидено.

Подмярка 19.4. “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“.

За по-голяма яснота в преходните и заключителни разпоредби към Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители са посочени случаите, при които тя се прилага. Изрично е изключено действието й за подмярка 19.4. “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“.

В мотивите се казва още, че трябва да се предвиди изключение по отношение на опростените разходи. С него ще се постигне бързина при разглеждане на исканията за плащане. Ще се облекчи и процедурата по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Какви са очакваните резултати?

Очаква се с наредбата да се уредят обществените отношения, във връзка с изплащане на финансовата помощ, когато за нея са предвидени опростени разходи, съгласно одобрената ПРСР 2014-2020 г.

С проекта на наредба се отразяват промените в ПРСР 2014 – 2020 г. свързани с опростените разходи. Така ще може да се постигне ускоряване и опростяване на процесите по изплащане на безвъзмездната финансова помощ.

 

Сродни публикации