Новата селскостопанска политика на ЕС » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Новата селскостопанска политика на ЕС

Това ще бъде първата реформа на селскостопанската политика на ЕС, в която Парламентът ще участва като пълноправен съзаконодател успоредно със Съвета.
По-справедливо и прозрачно финансиране за работещите земеделските производители
Различията в нивата на финансиране от ЕС за земеделските производители от различни държави-членки трябва да се намалят в по-кратък от предложения от Европейската комисия срок. Земеделците не трябва да получават под 65% от средните плащания за ЕС.                                                                                                                                                                                                                 Парламентът гласува също в полза на публикуването на имената на бенефициентите, получили финансиране от ЕС, и предложи списък на категории собственици на земя, като летища и спортни клубове, които трябва да бъдат автоматично изключени от финансиране от ЕС, освен ако не докажат, че земеделското производство не представлява значителен дял от доходите им. Държавите членки могат да разширяват този списък.
Повече пари за младите фермери и за дребните производители
Младите земеделски стопани трябва да получат 25% допълнителни плащания за максимум от 100 ха. Държавите членки могат да използват повече средства за подпомагане на малките земеделски производители.
По-малко за по-големите производители, но не и за кооперациите
Парламентът подкрепи плановете на Комисията за таван на директните плащания за отделни стопанства в размер на 300 000 евро, както и за значително намаляване на плащанията към тези, които получават повече от 150 000 евро. Тези правила няма да се прилагат за кооперациите, които преразпределят плащания към своите членове.

Повече гъвкавост по отношение на „екологизирането“
Депутатите приеха, че 30% от националните бюджети за директни плащания трябва да бъдат зависими от задължителните мерки за „екологизиране“, но подчертаха, че тези мерки трябва да бъдат по-гъвкави и да се въведат постепенно. Три основни мерки — диверсификация на културите, поддържане на постоянни пасища и ливади и създаването на „райони с екологичен фокус“, трябва да бъдат запазени, но да се допускат и изключения, отчитащи например размера на стопанството.
Ще се подкрепят силни организации на производителите
За да могат фермерите да се справят с нестабилността на пазара и за укрепване на тяхната позиция при договарянето на цените, техните организации трябва да притежават нови инструменти и да могат да договарят от името на членовете си цени на суровини, материали и доставки, заявиха депутатите.
Помощ за минимум три месеца за производителите на мляко
За да се гарантира, че изтичането на срока на квотите за мляко няма да доведе до сериозна криза в млечния сектор, депутатите предложиха помощ за минимум три месеца за производителите на мляко, които доброволно намалят производството си с най-малко 5%. Предложенията за удължаване на млечни квоти, изтичащи през 2015 г., бяха отхвърлени от залата.
Правата за засаждане на лозови масиви следва да бъдат удължени поне до 2030 година.
По-малко бюрократичен контрол
Депутатите подчертаха необходимостта да се намали бюрокрацията и да се гарантира, че санкциите за нарушаване на правилата са пропорционални. „Трябва да намалим времето, необходимо на фермерите за подготовка на документи. Държавите членки могат да създадат процедура за заявяване на интерес за земеделски помощи, която да обхваща период от няколко години, така че да не е нужно земеделските производители да се регистрират всяка година, а единствено когато има промени“, заяви Giovanni La Via (ЕНП, Италия), докладчик за финансирането, управлението и мониторинга.
Окончателният вариант на новата обща селскостопанската политика (ОСП) на ЕС ще бъде приет за първи път съвместно от Европейския парламент, земеделските министри на държавите членки и Европейската комисия, в рамките на тристранни преговори, които трябва да започнат в края на март / началото на април.

 

За автора

Сродни публикации