Новата ОСП не подкрепя достатъчно късите вериги на доставка на храни » Съвети в земеделието

август 11, 2022

Новата ОСП не подкрепя достатъчно късите вериги на доставка на храни

Акценти

  • ОСП все още благодприятства износа
  • ЕК не обръща достатъчно внимание на несправедливото разпределение на роли при доставката на храни

Късите вериги на доставка на храни предоставят на потребителите по-здравословна храна. А в страните от южната част на Европа – големи възможности за подобряване на агротуризма.

Новата предложена Обща селскостопанска политика (ОСП) обаче не благоприятства тази възходяща тенденция.

Концепцията за късите вериги на доставка на храни беше въведена в ОСП за периода 2014-2020 г. и се повиши през последните години.

Според европейско проучване през 2015 г. 15% от земеделските производители са продали половината от своите продукти чрез къси вериги на доставка на храни.

Концепцията се състои във факта, че земеделските стопани продават продуктите си директно на потребителите без посредници. Това означава, че продуктите, произведени на местно ниво, се консумират и на местно ниво.

От друга страна, критиците предполагат, че такива схеми могат да осигурят ползи само на местно равнище и не са решение на нарастващото глобално население и търсенето на храни.

Агротуризъм

Късите вериги на доставки обаче могат да окажат влияние и на други сектори от икономиката. Заради предлаганите висококачествени местни продукти все повече се развива агротуризма. Това е чудесна възможност за много от земеделските стопани, които могат да предлагат своите продукти на хора, търсещи качествени продукти с ясен произход.

Такива предложения стават все по-ценени от потребителите и любителите на селския туризъм. А по този начин се разкриват и нови работни места.

ОСП благоприятства износа

Според предложенията на Европейската комисия за ОСП след 2020 г. държавите-членки ще решат как да използват разпределените си средства. В следствие на това и да решат каква ще е концепцията за късите вериги на доставки.

Държавите-членки ще могат да бъдат гъвкави в изработването на стратегии, съобразени с техните различни нужди.

Предложеният бюджет за ОСП дава приоритет на стълба за преки плащания, за да се гарантира доходът на земеделските производители, въпреки че той ще претърпи намаляване с 10%. Стълбът за развитие на селските райони, към който спадат късите вериги на доставки, ще бъде намален с 25%.

Допълнително държавите-членки ще имат и възможността да прехвърлят до 15% от своите разпределения на ОСП между преките плащания и развитието на селските райони и обратно. Така ще гарантират, че техните приоритети могат да бъдат финансирани.

Гърция, заедно с Франция, Испания, Ирландия, Португалия и Финландия подписаха съвместна декларация, която се противопоставя на съкращенията в бюджета на ОСП. Декларацията беше одобрена на по-късен етап от Кипър и България.

Част от депутатите критикуваха подхода на Комисията, заявявайки, че липсва амбиция, когато става въпрос за късите вериги на доставки. Те призоваха политиците да поставят развитието на селските райони в центъра на следващата ОСП. Те допълниха, че ОСП все още подкрепя експортно ориентирания модел на земеделие. А ако целта е популяризиране и развитие на късите вериги на доставки – то тогава малките стопанства трябва да бъдат подкрепяни и насърчавани.

Депутатите, които изразиха такава позиция заявиха още, че Комисията не е успяла да обърне внимание на несправедливото разпределение на ролите във веригата на предлагането на храни.

Обща нормативна рамка

Понастоящем съществуват няколко вида къси вериги на доставка. Те варират от селското стопанство, подпомагано от ЕС, до продажбите във фермата и пазарите на земеделските производители. По отношение на селското стопанство, подпомагано от ЕС, Франция е на първо място в списъка, следвана от Белгия.

За да се работи в положителна насока е важно да се създадат инструменти, които насърчават късите вериги на доставки и местните търговски мрежи като допълнителен пазар за земеделските производители.

Обща рамка, която да регулира подобни инициативи на европейско равнище ще даде възможност на тези, които искат да информират потребителите по по-ефективен начин за добавената стойност на техните продукти.

Според земеделските стопани в ЕС подобна рамка може да се окаже особено полезна за производителите, които се интересуват от европейски схеми за качество или друга национални, регионални, публични или частни схеми за сертификация, до които иначе не могат да получат достъп поради множеството административни и финансови пречки.

 

Сродни публикации