Не се подвеждайте от фалшиви обучения по ПРСР » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Не се подвеждайте от фалшиви обучения по ПРСР

Във връзка с появилата се наскоро информация, че обученията за изпълнение изискванията на Мерки 10 и 11 задължително трябва да са в редовна форма, уведомяваме всеки бенефициент, че е това не е необходимо и няма такова изискване в наредбите по посочените мерки. Същото важи за мерки 214, 112, 6.1, 6.3 и която и да било друга мярка и/или схема от Програма за развитие на селските райони за периодите 2007-2013 и 2014-2020. Тъй като във въпросната статия се споменава и за обучаващата институция е важно да се знае, че Контролиращите лица за биологично производство (Сертифициращите фирми) не провеждат необходимите обучения.

Нормативната база по мерките от ПРСР ясно казва кой има това право, а именно институциите съгласно Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и обучение.

Посочените закони определят, че това са следните институции:

  • висши училища
  • професионални гимназии, професионални колежи, училища по изкуствата и центрове за професионално обучение;
  • спортни училища;
  • духовни училища – когато осигуряват професионална подготовка в професионално направление „Религия“;
  • училища в местата за лишаване от свобода;
  • специални училища – възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати;
  • обединени училища, средни училища, профилирани гимназии, вечерни училища и специални училища – за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания, в отделни паралелки в тях.

Във висшите училища формите на обучение се определят от Закона за висшето образование, като те могат да бъдат: редовна, задочна, вечерна и дистанционна.

Закон за професионалното образование и обучение определя формите на обучение в останалите институции, а именно: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение).

Целта на различните форми на обучение е осигуряване достъп до образование и повишаване на квалификацията, съобразявайки се с индивидуалните възможности за учене. Важно е всеки обучаем да знае, че всяка една форма на обучение е легитимна и призната от закона, стига да са спазени изискванията за провеждането й.

Говорейки за легитимността на обученията е важно също да се знае, че обучения от фирми, които работят без лиценз и такива, които изискват единствено заплащане на такса, като в замяна изпращат документи за преминато обучение по куриер, не отговарят на изискванията на нормативната база в областта на образованието.

Всички курсове, предлагани от „Съвети в земеделието“ ООД се провеждат от Център за професионално обучение (ЦПО) към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД с лицензия № 200912817. Центърът е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) с 20 професии и 34 специалности през 2010 г.

От 2011 г. се специализира в обучения в областта на земеделието и селското стопанство, натрупвайки значителен опит.

От 2012 г. започва пряко сътрудничество със „СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“ ООД и към момента ЦПО към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД е една от основните обучаващи институции, осигуряващи курсове за земеделските стопани, кандидатстващи по Програма за развитие на селските райони.

Курсовете, които провежда  ЦПО към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД са:

 

Краткосрочни курсове:  

Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба – за придобиване на Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство – задължителен по Мярка 10 „Агроекелогия и климат“ и Мярка 11 „Биологично земеделие“ 

Усъвършенстване знанията по агроекология – задължителен по Мярка 214 „Агроекологични плащания”

Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор – задължителен по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Дългосрочни курсове с продължителност от 150 часа:

Интензивни технологии при създаване и отглеждане на овощни култури

Интензивни технологии при отглеждане на полски култури

Интензивни технологии при отглеждане на зеленчуци

Интензивни технологии при отглеждането на лечебни и етерично-маслени култури

Интензивни технологии при отглеждането на лозя и създаването на лозови масиви

Биологично земеделие – принципи, проблеми и перспективи

 

Сродни публикации