Неправителствени екологични организации обсъдиха широк кръг от въпроси в горския сектор » Съвети в земеделието

юни 06, 2023

Неправителствени екологични организации обсъдиха широк кръг от въпроси в горския сектор

Механизми за ефективното управление на природните паркове, експертния капацитет и проблемът с приемствеността на кадрите, обсъждаха на среща в ИАГ горски експерти.

В дискусията участваха представители на:

  • – Българска фондация за биоразнообразие;
  • – Екообщност;
  • – Асоциация на парковете в България;
  • – WWF;
  • – СДП Балкани;
  • – Българско дружество за защита на птиците.

Целта на срещата беше постигането на съгласие за общи действия. Те трябва да доведат до разрешаването на важни задачи в сектора.

Природозащитниците подчертаха съществуващото добро сътрудничество с Агенцията. Изразиха мнение, че то трябва да се развие в още по-широко участие в работни групи при промени в нормативната уредба, в които водеща е Агенцията. Целта е да бъдат представени и дискутирани повече мнения и идеи на заинтересованите страни.

Като добър пример бяха посочени обсъжданията и направените предложения по повод обявяването на 107 000 ха гори във фаза на старост.

Експертите от неправителствените организации бяха единодушни: решението за обявяването им е успех в усилията на държавата като стопанин за подсилване на  обществените функции на държавните гори. Опазването на тези ценни гори трябва да е обща кауза на всички, които се грижат за горите. Участниците в срещата подчертаха важността на строгото прилагане на:

  • – Закона за защита на териториите;
  • – Закона за защита на биоразнообразието при осъществяване на контролната дейност в горите.

По време на срещата беше обсъдено и представянето на информацията от лесоустройствените проекти като се улесни достъпа до нея през сайта на Агенцията.

Горските специалисти се разбраха да работят заедно при определянето на горските територии, подходящи за залесяване с медоносни видове, без да бъдат нарушавани местообитанията на ценни и редки местни видове.

 

 

За автора

Сродни публикации