Необходима е квалификация за бенефициентите по Мярка 214 » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Необходима е квалификация за бенефициентите по Мярка 214

Мярка 214 е част от Ос 2 на Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013) – Подобряване на околната среда и природата. В ос 2 са включени мерки, чиято цел е да се поощри,  прилагането на една или комбинация от следните агроекологични дейности: биологично земеделие; поддържане на характеристики на ландшафта, с направление традиционно отглеждане на овощни култури; опазване на почвите и водите; традиционно животновъдство.

Бенефициенти по Ос 2 могат да бъдат земеделски производители от необлагодетелствани райони, земеделски производители, желаещи да се занимават с биологично земеделие; собственици на гори, вкл. техни сдружения; собственици и/или ползватели на гори и земеделски земи, чиито места попадат в обхвата на Европейската екологична мрежа Натура 2000.

Според Чл. 20.  (Изм. – ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.)  всички подпомагани лица задължително трябва да  преминат агроекологично обучение до 31 декември на втората година считано от датата на първото одобрение на заявлението за подпомагане.

Чл. 20. (1) (Изм. – ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Подпомаганите лица преминават агроекологично обучение или информационни дейности по агроекология до 31 декември на втората година считано от датата на първото одобрение на заявлението за подпомагане или доказват наличие на опит в извършването на дейностите, които са избрали да прилагат.

 (2) Изпълнението на разпоредбите по ал. 1 се установява с диплома, удостоверяваща преминат изпит по агроекология, или удостоверение за преминат курс, обучение или информационна дейност по агроекология, издадени от обучаваща институция.

 „Съвети в земеделието” ООД провежда обучителни курсове на тема „Усъвършенстване знанията по агроекология”, отговарящи на изискванията, посочени в чл. 20, За включване в курс и повече информация моля свържете се Централно управление на „Съвети в земеделието” ООД.

 

За автора

Сродни публикации