Нека се погрижим за почвата, за да защитим храната си » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Нека се погрижим за почвата, за да защитим храната си

Акценти

  • За периода 2000 – 2010 г. равнището на ерозия на почвата е намаляло общо с 9% и с 20% в обработваемите земи.

Около 275 хектара земеделска земя биват унищожавани всеки ден в Европейския съюз

Изключително тежко е състоянието на почвата в световен мащаб. За наше най-голямо съжаление именно то е от съществено значение за селското стопанство и производството на храни.

Почвата е система, осигуряваща хранителните вещества, биологичното разнообразие, водата и органичните вещества, които са необходими за производството на храни. Това обуславя властта, която имат земеделските стопани да защитят качеството й и да го използват по устойчив начин.

Устойчивост и почви

Борбата срещу климатичните промени, опазването на биологичното разнообразие и околната среда са силно зависими от управлението на природните ресурси. То трябва да бъде устойчиво, за да се развива селското стопанство. Основни ресурси използвани от земеделците по света са именно водата и почвата.

На европейско равнище Общата селскостопанска политика (ОСП) е въвела различни инструменти за насърчаване на устойчивото използване на почвата. Принципът на кръстосаното съответствие свързва директните плащания със спазването на основни стандарти за околната среда и климата, безопасността на храните, здравето на животните и растенията, хуманното отношение към животните и поддържането на земята в добро селскостопанско и екологично състояние. Поради това той определя основата за агроекологичните мерки и насърчава устойчивото използване на почвата.

Екологични мерки

Наличните директни плащания за земеделските стопани могат да бъдат свързани и със спазването на така наречените екологични мерки. От своя страна те също могат да допринесат за опазването на почвите с добро качество. Тези мерки представляват 30% от директните плащания. Те изискват от земеделските стопани да разнообразят културите, да поддържат постоянни пасища и да отделят 5% от обработваемата земя в „екологични области“. Тези действия допринасят за повишаването на устойчивостта на почвата, запазването на въглерода в нея и опазването на биологичното разнообразие.

Защитата на почвите е заложена и в Програмите за развитие на селските райони. Насърчаването на ресурсната ефективност и възстановяването, запазването и подобряването на екосистемите, свързани със селското стопанство, са две от шестте ключови приоритетни области за развитие на селските райони. Очевидно е, че почвата е важна част от това.

Тези мерки доказаха положителното си въздействие. По последни данни на Съвместния изследователски център на Европейската комисия равнището на ерозия на почвата е намаляло общо с 9% и с 20% в обработваемите земи. Това се е случило за периода 2000 – 2010 г.

Използване на водата и почвата

Европейската комисия инвестира в устойчивото използване на водата и почвата. През февруари 2017 г. бе обявена работна група по водите и селското стопанство. Тя се надяваше да увеличи инвестициите и да разпространи най-добрите практики за подобряване на устойчивостта на водата в Европа. В последствие за осигуряване на необходимата информация по въпросите свързани с водите и селското стопанство беше създаден научен център, който трябва да бъде напълно функциониращ до края на 2018 г. Той ще свърже и интегрира съществуващите източници на информация и ще генерира нови знания. Чрез интернет портал, Европейската комисия, администрациите на държавите-членки и заинтересованите страни ще имат широка достъпност, за да идентифицират най-належащите проблеми и да дадат възможност за разработването на подходящи политически инструменти за селското стопанство.

Научни изследвания и иновации

Научните изследвания и иновациите са насочени и към управлението на почвите. Като част от програмата „Хоризонт 2020“ са инвестирани средства в размер на 56 млн. евро. Те са вложени в проекти, свързани с управлението на почвите, в периода 2014-2017 г. В рамките на новата работна програма „Хоризонт 2020“ предстои да бъдат вложени още средства. За периода 2018-2020 г.  за извършване на проучвания, свързани с почвата ще бъдат инвестирани още 100 милиона евро.

Много специалисти и различни работни групи се занимават с внедряването а иновации в областта на селското стопанство.

Бъдещата ОСП и управлението на почвите

Настоящата обща селскостопанска политика предлага различни инструменти за осигуряването на по-голяма устойчивост, опазване на околната среда и справяне с изменението на климата. Екологичните грижи, действията в областта на изменението на климата и опазването на ландшафта и биологичното разнообразие са три от деветте ключови приоритета на бъдещата ОСП. Целта е да се помогне за устойчивото управление и ефективното използване на почвата. Предвидено е да се използва подход, базиран на доказателства и резултати, подкрепен от цифровизацията.

Бъдещето на ОСП включва и нова и иновативна доброволна рамка по стълб 1 и стълб 2. Екологични схеми по стълб 1 и 2-ра „мерки за агроекология и климат“, стимул за и / или възнаграждаване на земеделските стопани и бенефициерите за доброволно излизане отвъд задължителни изисквания за „условност“ като средство за подобряване на техните екологични и климатични показатели. Всяка държава-членка проектира тези схеми съобразно собствените си нужди и условия. Подобреното управление на постоянните пасища, биологичното земеделие, залесяването и създаването на гористи местности, агроекологията и агролесовъдството, прецизното земеделие са само някои примери за полезни земеделски практики, които държавите-членки биха могли да предложат.

Цифровизация на замеделието

Цифровизацията е съпътстваща цел на бъдещата ОСП и играе централна роля в постигането на амбициозните й цели. Тя трябва да помогне за оптимизиране плодородието на почвата и да се намали замърсяването. Това може да се случи като се подпомогне по-доброто стопанисване на земеделските стопанства и използването на точното количество ресурси на точното място в точното време. Прецизното земеделие включва използването на цифрови техники за мониторинг и прецизно оптимизиране на земеделските производствени процеси, за да се постигнат максимални добиви, използващи по-малко вложения (например торове и пестициди).

 

Най-общо казано, бъдещата ОСП ще подкрепи по-добро агрономическо и екологично представяне на земеделските стопанства чрез по-целенасочен, амбициозен и гъвкав подход. Той  дава на държавите-членки отговорността да разработят комбинация от схеми, които отговарят на целите на ЕС в областта на околната среда и климата. Тъй като схемите ще бъдат съобразени с местните нужди и условия, това ще спомогне за създаването на благоприятни условия за подобряване на почвеното плодородие и структура, намаляване на ерозията на почвите и опустиняването, по-добро управление на хранителните вещества и повишаване на количеството въглерод в почвата.

 

Сродни публикации