Находищата на лечебни растения трябва да се използват разумно » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Находищата на лечебни растения трябва да се използват разумно

Акценти

  • В билкозаготвителните пунктове в страната се събират и обработват близо 15 000 тона лечебни растения

Страната ни е сред водещите по събиране и доставяне на билки.

По оперативни данни у нас активна търговия се извършва с 20 вида билки. Събират се близо 200 вида лечебни растения. Всички те намират приложение във фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост, козметиката и народната медицина. От отчетите на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) за последните години става ясно, че в билкозаготвителните пунктове в страната се събират и обработват близо 15 000 тона лечебни растения.

Страната ни е сред водещите по събиране и доставяне на билки. По тази причина е необходимо тяхното изучаване, опазване, рационално и ефективното използване. От Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ напомнят, че този природен ресурс не е неизчерпаем. Това налага следването на правилата за опазване и устойчиво ползване на находищата на диворастящи лечебни растения. Паралелно с това трябва да се спазват и технологиите за култивиране.

Чрез Закона за лечебните растения са урегилирани всички дейности по опазване и ползване на лечебните растения. Определени са задълженията на физическите и юридическите лица и на органите на държавната и местната власт за опазване на биологичното разнообразие и ресурсите от лечебни растения. Така се осигуряват условия за дългосрочно устойчиво ползване на лечебните растения на територията на страната.

Правилата и изискванията при събирането на билки, устройството и дейността на билкозаготвителните пунктове и складовете са урегулирани с две наредби към този закон.

Това са:

  • Наредба №2 за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения;
  • Наредба №5 за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и/или складовете за билки.
 

Сродни публикации