Мрежата Натура 2000 трябва да бъде завършена » Съвети в земеделието

август 10, 2022

Мрежата Натура 2000 трябва да бъде завършена

Акценти

  • България е определила само 9 от 230 територии от значение за Общността за специални защитени зони

Европейската комисия призова за спазване на задълженията от страна на България, Германия и Италия

Съгласно правилата на ЕС, България, Германия и Италия трябва да  спазват своите задължения относно опазването на естествените местообитания и защитените видове, включени в мрежата „Натура 2000“ (Директивата за местообитанията, Директива 92/43/ЕИО на Съвета). За това призова Европейската комисия днес.

ЕС разполага със списък на територии, които са от значение за Общността. В него попадат тези територии, които всяка от държавите членки сама е определила като специални защитени зони (СЗЗ). С цел поддържане или възстановяване на защитените видове и местообитания в благоприятно състояние, страните трябва да установят необходимите мерки за опазване.  Тези действия трябва да бъдат осъществени в срок от шест години от включването на тези територии в списъка на ЕС като територии от значение за Общността (ТЗО). Това са основни изисквания за опазване на биологичното разнообразие в ЕС.

Каква част от задълженията си са изпълнили България, Германия и Италия?

България е определила само 9 от 230 територии от значение за Общността за СЗЗ в рамките на изисквания срок. Като цяло и трайно не е определила специфични за териториите подробни цели и мерки за опазване за всяка от тях.

Германия не е определила 787 от общо 4606 в рамките на изискваните срокове. Тя като цяло и трайно не е определила достатъчно подробно целите за опазване за всички територии по „Натура 2000“. Според ЕК, Германия не е осигурила активно и редовно разпространение на плановете за управление сред обществеността от страна на публичните органи в шест региона.

В Италия 463 територии от значение за Общността, за които крайният срок е изтекъл, все още не са определени за СЗЗ. Освен това Италия като цяло и трайно не е определила специфични за териториите подробни цели на опазването. Не е установила необходимите мерки за опазване, които отговарят на екологичните изисквания за типовете естествени местообитания, във всичките 19 региона и 2 автономни провинции.

Европейска комисия - знамена

ЕК изпраща допълнително официално уведомително писмо на Италия и Германия. Официално уведомително писмо ще получи и страната ни. В срок от два месеца държавите членки трябва да отговорят на доводите на Комисията. Ако това не се случи тя може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

Сродни публикации