Насърчават общините да оземляват социално слаби » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Насърчават общините да оземляват социално слаби

Акценти

  • Едно от основанията за липса на такива политики е посочено „защото не е отразено в наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“

Нито една от общините в Североизточния регион не подпомага чрез земеделски земи социално слаби жители.

Половината от общините в Североизточния регион на планиране отдават за ползване земеделски земи от общинския си поземлен фонд без търг и конкурс, съобщи „Монитор“.

Проучването е на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие във Варна.

Изследването имаше за цел да проучи наличието на местни политики за използване основно на необработваеми земи, като част от социалната политика на общините.

Обхванати бяха 22, или малко над 62%, от общините в областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен. 14 от тях категорично заявяват, че не прилагат политики и схеми за подпомагане на малоимотни и социално слаби жители, чрез предоставяне на земеделски земи. Други 8 отказват да отговорят.

„Липсата на достатъчно финансови възможности за подпомагане в национален мащаб, поставят въпроса за подкрепа на местно равнище. Използва се потенциала на всички материални ресурси, включително на земите от общинския поземлен фонд“. Това коментира Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

 „В условията на глобална икономическа криза се повишава значението на делегираното нормотворчество на местно ниво и местното самоуправление за преодоляването на икономическите последствия. Използването на общински земеделски земи за подпомагане на социално слаби  не противоречи на финансовите интереси на общината. Така ще се спомогне за оптимизиране на финансовия и социален пакет от мерки в подкрепа на уязвимите групи граждани“, сподели адвокатът Александър Асенов.

Предложението на еколозите към местните власти е да използват неблагоприятната икономическа ситуация. Така ще се намали процента на пустеещите земи в общините.

В същото време да стимулират земеделско производство за задоволяване на собствени нужди от домакинствата. Те са готови да предоставят и консултации на общинските власти в тази насока.

 

За автора

Сродни публикации