Какви са насоките за кандидатстване по мярка 14 » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Какви са насоките за кандидатстване по мярка 14

Акценти

  • За животни от вид телета/малачета е необходимо предоставяне и на съответните кантарни бележки във връзка с определянето на съответната категория за всяко животно

От 30 ноември до 31 декември 2018 ще продължи приема по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.

Заявления за плащане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. ще се приемат в ОД на ДФЗ по местонахождение на животновъдните обекти.

Преди участие по мярката кандидатите трябва да се запознаят с изискванията и наборът от документи. Тази информация е описана в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14. Когато кандидатите не могат да подадат документите лично могат да го направят чрез упълномощено лице. За целта е необходимо да се използва пълномощно по образец от ДФЗ. Всички съпътстващи декларации задължително трябва да бъдат подписани от кандидата/титуляра. Декларацията по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни следва да е подписана от кандидата/титуляра и от упълномощеното лице.

Съгласно чл. 13 и чл. 24 от Наредба 4 от 08.08.2017 г., кандидатите по мярка 14 могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление, при подаване на заявка за плащане. Те няма да поемат нов ангажимент, ако увеличението е с не повече от 10 % от одобрените животински единици (ЖЕ). Също така не могат да заявят нова дейност или подмярка в рамките на поетия ангажимент. Това ще е възможно единствено с подаването на ново заявление за подпомагане при обявяване на прием.

Актуализация на данните преди кандидатстване

Добре е стопаните предварително да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ съгласно чл. 30, ал. 2, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Актуализацията включва мястото на отглеждане на животните и капацитет на обекта. За дребните преживни животни задължително трябва да е посочено и тяхното предназначение.

Всички постоянни животновъдни обекти (ЖО), в които се отглеждат едри преживни животни (ЕПЖ) и/или дребни преживни животни (ДПЖ) трябва да бъдат регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. За проверка на изискването, стопаните следва да предоставят издадените удостоверения при подаване на заявленията за плащане по мярката. В тази връзка е необходимо за временните ЖО, регистрирани на името на кандидата, в поле „Вид обект“ в системата на БАБХ да бъде изрично посочено „пасище“. Така няма да бъде необходимо да се предоставя удостоверение по реда на чл. 137 от ЗВД.

За животни от вид телета/малачета е необходимо предоставяне и на съответните кантарни бележки във връзка с определянето на съответната категория за всяко животно. В случай, че не бъде предоставена такава животното ще се счита за теле/малаче от категория „над 220 кг”.

Кога не е необходимо „Становище“ по образец от БАБХ?

Ако няма промени по отношение на свободната подова или дворна площ за стопанисваните ЖО спрямо заявените през предходния прием данни, кандидатите не трябва да предоставят „Становище“ по образец от БАБХ.

При подаване на заявлението за плащане, кандидатите, които нямат промени по отношение на свободната подова или дворна площ за стопанисваните от тях ЖО спрямо заявените през предходния прием данни не следва да предоставят „Становище“ по образец от БАБХ. Кандидатите, които желаят да актуализират своите данни спрямо 2017 или заявяват нови ЖО трябва да предоставят становище. То се издава предварително от  БАБХ, във връзка с доказване на наличие на достатъчно осигурена свободна площ в животновъдния обект. Изискването е по образец и е част от критериите за допустимост по Мярка 14.

На електронната страница на ДФ „Земеделие“ са публикувани образци на документи, необходими при подаването на заявлението за плащане. Приемът на документи по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ ще започне на 30 ноември и ще продължи до 31 декември 2018 г.

 

Сродни публикации