Намалява административната тежест в Наредба 17 » Съвети в земеделието

ноември 27, 2021

Намалява административната тежест в Наредба 17

Акценти

 • До 17 януари 2019 г. ще продължат обществените консултации

Цялостното изменение на нормативния акт налага корекции и в други 11 наредби

От 18 декември 2018 г. беше внесен за обществено обсъждане Проект на Наредба за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност и на семена, предназначени за демонстративни и/или производствени опити, разрешените за целта количества, в зависимост от растителните видове, опаковката и етикетирането на семената. До 17 януари 2019 г. ще продължат обществените консултации. Проектът е предоставен от „Сортови семена и растителна защита“ ЕООД, „Геосемселект“ ООД и „Сортови семена София“ АД.

Мотиви

В мотивите към предложението е описано, че в Наредба № 17 е необходимо да бъдат направени някои изменения на текстовете. Тя уреждат условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност. Урегулира условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена от видове полски култури, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са одобрени за вписване в Официалната сортова листа (ОСЛ), предназначени за демонстративни и/или производствени опити. Определя  разрешените за целта количества. В нея са разписани изискванията относно опаковането и етикетирането на семената. Определени са условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена от видове зеленчукови култури, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са одобрени за вписване в ОСЛ, предназначени за демонстративни и/или производствени опити. Описани са и изискванията относно опаковането и етикетирането на семената.

Целта на промените е да се конкретизират националните правила за изпълнение на Решение 2004/842, да се намали административната тежест, да се премахнат някои административни процедури и да се актуализират други такива.

Кои нормативни актове ще бъдат засегнати от промените в Наредба 17?

С предложените изменения се правят технически корекции и на следните наредби:

 • Наредба № 3 от 2010 г. Тя засяга търговията на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз;
 • Наредба № 5 от 2005 г. Тя урежда изискванията относно необходимата земя, условията за отглеждане на културите и техниката за сортоизпитване, за реда за издаване на разрешения за сортоизпитване за биологични и стопански качества и за издаване на удостоверения за сортоизпитатели;
 • Наредба № 8 от 2007 г. Урегулира процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения – зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло;
 • Наредба № 12 от 2007 г. Урежда процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посадъчен материал от групите земеделски растения – овощни, лоза, декоративни и зеленчукови видове;
 • Наредба № 19 от 2004 г. Засяга производството и търговията на посадъчен материал от зеленчукови култури;
 • Наредба № 21 от 2007 г. Регламентира търговията на посевен материал от зърнени култури на пазара на европейския съюз;
 • Наредба № 95 от 2006 г. Засяга търговията на лозов посадъчен материал;

 • Наредба № 96 от 2006 г. Урегулира търговията на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на европейския съюз;
 • Наредба № 98 от 2006 г. Регламентира търговията на посевен материал от цвекло на пазара на европейския съюз;
 • Наредба № 99 от 2006 г. Урежда търговията на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз;
 • Наредба № 100 от 2006 г. Засяга търговията на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на европейския съюз.
 

Сродни публикации