Налагат нови санкции на земеделските стопани » Съвети в земеделието

май 21, 2024

Налагат нови санкции на земеделските стопани

Българска агенция по безопасност на храните предвижда нови санкции за всички, които употребяват, продават, опаковат/преопаковат, предоставят консултантски услуги за интегрирано управление на вредители или изпитват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, без да притежават Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията.

Лицата, които извършват една от посочените дейности и имат висше образование с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“ получават Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията по право.

Всички останали трябва да преминат курс на обучение, за да получат въпросния сертификат. В противен случай ще им бъдат налагани санкции, както следва:

  • Който използва продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, без да притежава сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 400 до 1400 лв. Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 800 до 2600 лв.
  • Който продава продукти за растителна защита от професионална категория на употреба на лица без сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 500 до 2500 лв. Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 4000 лв.
  • Който извършва биологично изпитване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, без да притежава сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

За да избегнат санкциите земеделските стопани трябва да преминат курс по растителна защита за продукти от професионална категория на употреба на тема: "Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба“ преди 26 Ноември 2015 г.

Българска агенция по безопасност на храните одобри Центъра за професионално обучение към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД за провеждането на необходимия курс.

„Съвети в земеделието“ ООД организира съвместно с центъра курсовете в дистанционна или присъствена форма – по желание на обучаемите. ТУК можете да намерите повече информация относно обучението и записване в курс, както и списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита.

 

За автора

Сродни публикации