Над 58 млн.лв. са платени по мярка „Агроекология и климат“ за Кампания 2018 » Съвети в земеделието

декември 03, 2021

Над 58 млн.лв. са платени по мярка „Агроекология и климат“ за Кампания 2018

Акценти

  • 5 287 земеделски стопани получиха общо 58 257 469 млн. лева

Плащания получиха кандидатите по седем направления, а също и посочилите няколко от тях.

Преведени са средствата по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. Общият им размер е 58 257 469 млн. лева и са разпределени между 5 287 земеделски стопани.

Изплатените средства по мярката са за Кампания 2018. Плащани получиха кандидати с поети ангажименти по следните направления:

  • „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1)“;
  • „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)“;
  • „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.2)“;
  • „Контрол на почвената ерозия“;
  • „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“;
  • „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“;
  • „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“;
  • всички бенефициенти, които са заявили повече от едно от посочените направления.

 

 

 

пари - евро

75% от разпределените средства са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% – от националния бюджет.

Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите се определят съгласно разпоредбите на чл. 14 от Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 година.

 

Сродни публикации