Над 46 млн.лева са платените субсидии за биологично земеделие » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Над 46 млн.лева са платените субсидии за биологично земеделие

Акценти

  • 46 865 716 лева по мярка 11 „Биологично земеделие“
  • 3 625 земеделски производители са получили одобрение за подпомагане

3 625 земеделски производители са получили одобрение за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2017. Те са подали заявления за кандидатстване по едно или повече от следните направления: „Биологично растениевъдство“, „Биологично пчеларство“, „Биологично животновъдство”.

Общата сума на финансовата помощ, която се разпределя между одобрените земеделски производители е 46 865 716 лева.

С Наредба 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. са урегулирани ставките за изчисляване на субсидиите.

Плащанията се извършват на годишна база и са във вид на компенсации за земеделските стопани, които доброволно извършват биологични практики. Средствата за финансово подпомагане са осигурени от следните източници:

  • 75% са от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);
  • 25% са от националния бюджет.
 

Сродни публикации