Наближава крайния срок за подаване заявки за плащане по мярка 121 » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Наближава крайния срок за подаване заявки за плащане по мярка 121

Във връзка с предстоящо изтичане на 30.11.2015 г. на крайния срок за подаване на заявки за плащане по сключените договори за финансова помощ по мярка 121 от ПРСР 2007-2013 г., ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция Ви приканва своевременно да подготвите изискваните документи и да посетите офисите на отдели Регионална Разплащателна Агенция в областните дирекции на Фонда по местонахождение на инвестицията. Важно е да бъде обърнато специално внимание на клаузите и приложенията към подписаните от договори, с цел подготовка на необходимите допълнителни документи, конкретизирани в него.

ДФ „Земеделие” – РА е създал организация за безпрепятствено приемане на заявките за плащане, но въпреки това е необходимо бенефициентите да ги подават веднага след приключване на дейностите по проектите и окомплектоването на документите, без да изчаквате нормативно определения краен срок 30 ноември 2015 г.

Предвид необходимостта от ускорена обработка на заявките за плащане, е необходимо да се осигури в максимална степен окомплектоването документите и стриктното спазвате сроковете за отговор на уведомително писмо за отстраняване на нередовности. При непредставяне в посочения срок на изисканите допълнителни документи, РА може да откаже изплащането на част или на цялата финансова помощ.

 

За автора

Сродни публикации