Наближава крайният срок за кандидатстване по мярка 14 от ПРСР » Съвети в земеделието

юни 02, 2023

Наближава крайният срок за кандидатстване по мярка 14 от ПРСР

Акценти

  • Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в областните дирекции на ДФЗ

Фермерите могат да подават заявления за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР (2014-2020г.) до 20 август 2019г. включително.

Бюджетът на финансовата помощ за приетите заявления за подпомагане в периода на прием по т. 1 е в размер на левовата равностойност на 20 000 000 евро. Размерът на бюджета, посочен в т. 2 от настоящата заповед, може да бъде увеличен в съответствие с чл. 18, ал. 5 от Наредба № 4 от 2017 г.

В рамките на обявения прием, земеделските стопани, които през 2017 г. са поели доброволни петгодишни ангажименти, могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление, както и да заявяват нова дейност или помярка, без да поемат нов ангажимент.

Фермерите, които кандидатстват за пръв път по мярката, не поемат многогодишен ангажимент.

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в областните дирекции на Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) според местонахождението на животновъдния обект.

Кандидатите, които желаят да актуализират своите данни или заявяват нови животновъдни обекти, трябва да предоставят становище, издадено от БАБХ. То трябва да удостоверява наличието на достатъчно свободна площ в животновъдния обект, съгласно изискванията на мярката.

 

За автора

Сродни публикации