МОСВ отпуска 300 млн. лв. за озеленяване на закрити бунища » Съвети в земеделието

юни 02, 2023

МОСВ отпуска 300 млн. лв. за озеленяване на закрити бунища

Акценти

  • Само в рамките на 2019 г. до настоящия момент са финансирани 31 закрити общински депа

МОСВ подпомага общините в изпълнение на задълженията им за закриване и рекултивация на старите общински депа, които не отговарят на нoрмативните изисквания.

Министерството ще помага и за изграждане на нови регионални системи за управление на отпадъците.

През последните пет години са изградени и въведени в експлоатация по-голямата част от 52-те нови регионални системи за управление на отпадъците. Те отговарят на нормативните изисквания. Това даде възможност да се прекрати експлоатацията на неотговарящите на изискванията депа.

МОСВ поетапно осигурява необходимите средства за изпълнение на проектите за рекултивация.

До момента са отпснати над 100 млн. лв. от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

С тях е осигурена рекултивацията на част от депата. В допълнение на тези средства за 2019 г. за рекултивация чрез ПУДООС от държавния бюджет са осигурени 70 млн. лв. С цел осигуряване на целия финансов ресурс за всички депа през 2019 г. беше направена промяна в Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. С нея се осигуряват допълнително 120 млн. лв. С тях ще бъдат финансирани и останалите депа, чиято техническа рекултивация трябва да приключи през 2020 г.

Приоритетни за финансиране са всички общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания и са част от списък на общински депа, включени в наказателната процедура на Европейския съюз.

Те подлежат на закриване и рекултивация. Общият брой на тези депа за България е малко над 110. Към настоящия момент е изпълнена рекултивацията на някои от тях. Само в рамките на 2019 г. до настоящия момент са финансирани 31 закрити общински депа.

Процесът на закриване на съществуващи депа за отпадъци включва изпълнението на два процеса – техническа и биологична рекултивация.

Изпълнението на техническата рекултивация е съобразено с нормативните изисквания на националното законодателство. Техническата рекултивация на съществуващи депа за отпадъци представлява система за повърхностно запечатване на депото. Проектните решения за извършване на техническата рекултивация при закриване на депата са разнообразни. Минималните изисквания са изграждане на газоотвеждаща система и полагане на горен изолационен пласт от земни маси или бентонитови хидроизолации в комбинация с минералния запечатващ пласт.

Горният изолиращ екран трябва да е така проектиран и изпълнен, че:

  • – да  изключва емисията на вредни вещества към компонентите на околната среда;
  • – да предотвратява инфилтрацията на атмосферни води през тялото на депото;
  • – да създава условия за безопасно отделяне на газовете от него.

След изпълнението на техническата рекултивация се изпълнява и биологична и тя включва:

  • – комплекс от агротехнически и агрохимически мероприятия за създаване на условия за затревяване;
  • – засаждане на храстова растителност;
  • – залесяване, в зависимост от бъдещото използване на депото.

МОСВ предоставя финансиране за закриване и рекултивация само на регламентирани общински депа. Проектите се изготвят от общините, на чиято територия са закритите сметища. Колкото по-кратък е срокът от момента на закриване на депото до физическото изпълнение на рекултивация, толкова по-малка е вероятността да се увеличи обемът на натрупани отпадъци поради нерегламентирано изхвърляне.

Отговорност на общините е да контролират и да не позволяват да се натрупват допълнителни количества отпадък във вече закритото депо. Те са собственици на имота и те са оператори на депото по време на експлоатацията му.

 

За автора

Сродни публикации