Може ли да се ограничи разпространението на АЧС и как » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Може ли да се ограничи разпространението на АЧС и как

Акценти

  • В 20 километровата зона на заразените региони популацията на диви свине следва да се доведе до 0.3 екземпляра/100 хектара

Центърът за оценка на риска по хранителната верига при МЗХГ издаде актуализираното си научно становище във връзка с разпространението на АЧС у нас.

Прогнозата за хода на епизоотията през 2019 г. за Европа е неблагоприятна. Към момента съществува висок риск от поява на болестта във Франция, Германия, Австрия, Финландия и Словакия и други страни. След последните случаи в Плевенска и Бургаска области според ЦОРХВ рискът да се разпространи АЧС на територията на България се е повишил.

Във връзка с констатираните нови огнища на АЧС от ЦОРХВ са дали препоръки и предложенията за превантивни мерки. Те отговарят на предписаните в европейското и българско законодателство и мерките, предприемани от БАБХ.

Мерки за превенция на заболяването

Изключително важно е стопаните да спазват правилата за превенция на заболяването. Необходимо е всички случаи на съмнения за болни или умрели свине да бъдат докладвани незабавно пред официалните ветеринарни власти. АЧС е заболяване с потенциал за бързо разпространение. Вирусът е изключително устойчив в околната среда и замърсени с него продукти.

Трябва да се повиши осведомеността на стопаните в засегнатите зони от АЧС. За целта ветеринарните специалисти следва да обърнат повече внимание на разяснителната работа. Необходимо е да се обяснят мерките, произтичащи от Директива 2002/60/ЕО на Съвета от 27 юни 2002 г. за заболяването АЧС, Наредба № 102 от 21.08.2006 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта АЧС, Наредба № 23 от 20.01.2006 г. за реда и начина за обявяване и регистрация на заразните болести по животните. Съгласно разписаните мерки в по-горе споменатото законодателство всички свине в 3 км. зона следва бъдат убити по хуманен начин. Целта на тези действия е да се предотвратяване разпространението на вируса. Това е т.н. метод “stamping out”, т.е. тотално депопулиране. Междувременно от всички свине се вземат проби за вирусологично изследване при 95% разпространение и 10% достоверност. Те се изпращат в специализираната лаборатория за изследване.

Чрез това пробовземане следва да се установи действителното разпространение на болестта. Този резултат е от съществено значение за епизоотологичното проучване. Той влияе и на по-нататъшните мерки за ограничаване на заболяването. Без значение е дали все още животните изглеждат привидно здрави. Възможно е те дори да не са показали клиника на болестта.

Повишаване на освеномеността за опасността от заболяването

Разпространението на вируса на АЧС чрез т.н. антропогенен (човешки) фактор продължава да влияе върху епизоотологията на болестта в Европа и Света. По тази причина следва да се обърне спешно внимание за повишаване осведомеността на всички лица, вероятно имали контакт с заразени домашни или диви свине. Указателни информационни табели трябва да бъдат поставени на ГККП. Те трябва да уведомяват за опасността от пренасяне на АЧС. Освен това е необходимо да се раздават листовки на всички пътници, които преминават границата. В листовките следва да има информация за наказанието, което всеки нарушител на националното законодателство ще понесе при установяване неспазването на законите на Р. България. Необходимо е на ГККП да се поставят контейнери за унищожаване на иззетите и нерегламентирано пренасяни хранителни продукти от животински произход. Освен това всички превозни средства трябва да преминават щателна дезинфекционна обработка.

Ограничаване популацията на дивите свине

Във връзка с констатираните случаи на зараза с АЧС сред дивите свине у нас, трябва да се обърне особено внимание за изпълнение на програмата за намаляване на плътността на популациите от диви свине. На 10.07.2019 г. със заповед на Министъра на земеделието, храните и горите беше разпоредено намаляване на плътността на популацията от диви свине. Така в 20 километровата зона на заразените региони тя следва да се доведе до 0.3 екземпляра/100 хектара, а в не заразените – до 0.5 екземпляра/100 хектара.

Тъй като отстрелът на диви свине през този период може да доведе до увеличение предаването и да улесни географското разпространение на вируса  е необходимо да се прилага само подборен лов, лов с капани или отстрел от чекала. Забранява се груповия лов с гонки на дивите свине.

С цел опазване на едрото промишлено свиневъдство у нас е необходимо да се оставят 20 км.-ови свободни от домашни прасета зони около тях. В тази връзка  областните управители в най-кратък срок следва да издадат съответните разпореждания по какъв начин да се депопулират домашните свине в тези региони.

 

Сродни публикации