Млади фермери ще могат да кандидатстват за свободни земеделски земи от ДПФ » Съвети в земеделието

май 10, 2021

Млади фермери ще могат да кандидатстват за свободни земеделски земи от ДПФ

Акценти

  • Променен е срокът при отдаването на земеделските земи от държавния поземлен фонд под наем или аренда,чрез провеждане на тръжна процедура

Земеделски стопани до 40 години ще могат да кандидатстват за свободни земеделски земи от Държавен поземлен фонд.

Това предвижда новият Закон за земеделските земи, публикуван за обществено обсъждане.

По този начин се дава възможност на младите фермери да създават нови стопанства. Също и  да разширят съществуващи такива, с оглед приоритетите на ЕС за промяна на възрастовата структура на заетите в земеделието лица.

Проектът е изготвен в изпълнение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 година относно:

  • – необходимостта от усъвършенстване на регламентацията на отношенията в областта на собствеността;
  • – ползването;
  • – управлението;
  • – опазването на земеделските земи.

В законопроекта са обединени:

  • – Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
  • – Закона за опазване на земеделските земи;
  • – Закона за арендата в земеделиетo;
  • – Закона за опазване на селскостопанското имущество.

Променен е срокът при отдаването на земеделските земи от държавния поземлен фонд под наем или аренда,чрез провеждане на тръжна процедура. Министърът Танева ще издава заповед за откриване на търга за следващата стопанска година до 15 февруари на текущата календарна година, а не както досега до 31 март.

Предвидено е съответните общински и държавни комисии да разпределят в съществуващата последователност първо имоти от двата фонда в землището, където е регистриран животновъдният обект на лицето.

След това ще се разпределят имоти от ОПФ и ДПФ в съседни землища.

Предвидена е нова процедура. Тя ще предоставя възможност за промяна на предназначението на неземеделска земя в земеделска, въз основа на заявление на собственика до Комисията за земеделските земи, като за процедурата няма да се заплаща такса.

С цел намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса е направено изменение, свързано със сроковете за валидност на решението за промяна на предназначението на земеделските земи.

Нормативната уредба, свързана с опазването на селскостопанското имущество, е уредена в законопроекта, като е съобразена със съвременните обществено – икономически отношения в страната.

 

За автора

Сродни публикации