Министър Ананиев издаде заповед пазарите и фермерите да работят - вижте я » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

Министър Ананиев издаде заповед пазарите и фермерите да работят – вижте я

Акценти

 • Задължително е спазването на всички изисквания за лична хигиена, използване на лични предпазни средства и дезинфекция

Министърът на здравеопазването издаде нареждания във връзка с работата на кооперативните и фермерски пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи.

Заповедта на здравния министър гласи:

Всяка община да създаде организация за функционирането на кооперативните и фермерски пазари, като се отчете конкретната специфика като:

 • – разположение;
 • – капацитет;
 • – брой на участващи производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител.

Въз основа на анализа по т. 1 и с цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач могат да се прилагат допълнително следните практики:

 • – разширяване площта на фермерските пазари и поставяне на информационни табели за спазване на мерките;
 • – въвеждане на заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара;
 • – осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти;
 • – предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им;
 • – спазване на дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;
 • – ползване на предпазни средства от продавачи и потребители;
 • – спазване на лична хигиена и дезинфекция.

Да се даде възможност за достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи.

Да се даде достъп на земеделските производители за реализация на пазара, на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция) при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19.

За осигуряване непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопанските животни, по преработката на суровини и производство на фуражи, при налагане на карантина на контактните здрави лица, работещи в животновъдните ферми, преработвателните предприятия, същите могат да продължат работа с нарочно предписание. Те могат да напускат дома си с цел придвижване до работното място. Това се гарантира с лично подписана декларация, като работодателят осигурява условия на работа, които не застрашават околните лица. Задължително е спазването на всички изисквания за лична хигиена, използване на лични предпазни средства и дезинфекция.

Да се преустановят или отменят всички допълнителни ограничения, въведени от органи на местната власт, които не са в съответствие със Закона за здравето и със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Снимка: 24 часа

 

 

За автора

Сродни публикации