Министерски съвет ще гласува План за действие за 2014 г. с мерките, договорени с ЕС » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Министерски съвет ще гласува План за действие за 2014 г. с мерките, договорени с ЕС

На редовното си заседание Министерски съвет ще гласува проект на решение за приемане на план за действие за 2014 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. Планът съдържа 219 мерки за въвеждане в българското законодателство на директиви, осигуряване на прилагането на регламенти и решения на ЕС, които поради пряката си приложимост не подлежат на въвеждане в българското законодателство, други конкретни задължения, произтичащи от действащи актове на ЕС, както и ангажименти, залегнали в Договора за присъединяване на България към ЕС.
Кабинетът ще одобри доклад за изпълнението на Плана за действие за 2013 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС. В доклада е посочено, че от включените в плана 184 мерки са изпълнени 148. От общо 42 все още отворени процедури за нарушение по чл. 258 от ДФЕС срещу България, 11 са свързани с ненавременно въвеждане в българското законодателство на директиви на ЕС. За периода 1 януари – 31 декември 2013 г. ЕК стартира 13 нови процедури за невъвеждането в срок на директиви на ЕК, от които четири бяха закрити в рамките на изтеклата година.
Правителството ще обсъди доклад относно упълномощаване на министъра на финансите да предприеме необходимите действия за подготовка емитирането на държавни ценни книжа на международните капиталови пазари. Министерският съвет ще гласува закриването на Института по компютърни технологии (ИКТ) при МВР.
Седмичното правителствено заседание ще се проведе от 10.00 часа.

 

За автора

Сродни публикации