Министерски съвет предлага Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите (2019 – 2028 г.) » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Министерски съвет предлага Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите (2019 – 2028 г.)

Акценти

 • Проектът на Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на функциите на почвите (2019 – 2028 г.) е съгласуван в съответствие от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

Националната програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите (2019 – 2028 г.) се разработва от  Закона за почвите.

Обхваща 10-годишен период на изпълнение и включва петгодишен план за действие. Целта на Националната програма е опазване на почвените ресурси и тяхното устойчиво ползване. Друга цел е и  прилагане на добри практики за предотвратяване увреждането на почвите.

Проектът е съгласуван в съответствие от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Политиката за опазване на почвите в България се основава на следните принципи:
екосистемен и интегриран подход:

 • –  устойчиво ползване на почвите;
 • – превантивен контрол за предотвратяване или ограничаване увреждането на почвите
  и на техните функции;
 • – прилагане на добри практики при ползването на почвите;
 • – замърсителят плаща за причинените вреди;
 • – информираност на обществеността за екологичните и икономическите ползи от
  опазването на почвите от увреждане и мерките за опазването им.

Целите на националната политика за опазване на почвите в България се постигат чрез:

 • – Устойчиво ползване на почвите като природен ресурс;
 • – Опазване и подобряване на почвеното плодородие;
 • – Намаляване на вредните последствия върху почвите, предизвикани от
  природни процеси и явления, и антропогенни фактори;
 • – Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве и опазване
  на другите компоненти на околната среда;
 • – Спазване на принципите за устойчиво развитие, включително
  принципите на биологичното земеделие;
 • – Възстановяване на нарушените функции на почвите;
 • – Задължения, поети от държавата по международни актове, отнасящи се
  до почвите.

Проектът на програмата цели обезпечаване опазването на почвите от:

 • – ерозия;
 • – вкисляване;
 • – засоляване;
 • – уплътняване;
 • – намаляване на почвеното органично вещество;
 • – замърсяване;
 • – запечатване;
 • – свлачища;
 • – осигуряване устойчиво ползване;
 • – запазване за бъдещите поколения;
 • – осигуряване при необходимост възстановяване на земите и функциите на почвите.

Следните стратегически цели следва да доведат до постигане на генералната
стратегическа цел:

 • – Цел 1: Подобряване на административния капацитет, правните инструменти
  по прилагане на екологичното законодателство и информационната обезпеченост с цел
  устойчиво управление на почвите;
 • – Цел 2: Предотвратяване възникване на деградационни процеси, възстановяване
  и съхраняване функциите на почвите;
 • – Цел 3: Устойчиво управление на почвите като природен ресурс и
  екологосъобразно земеползване;
 • – Цел 4: Ангажиране на обществеността в процесите по управление, устойчиво
  ползване и опазване на почвите.

Изпълнението на програмата с мерки ще осигури:

 • – минимизиране;
 • – предотвратяване на вредното въздействие на деградационните процеси върху почвите;
 • – възстановяване на увредените и нарушени почви и тяхното устойчиво управление, съответстващо на европейските и национални нормативни документи.

 

 

 

За автора

Сродни публикации