МЗХ ще съобщи резултатите от избора на Сертифициращ орган на Разплащателна агенция » Съвети в земеделието

май 19, 2024

МЗХ ще съобщи резултатите от избора на Сертифициращ орган на Разплащателна агенция

Днес, 2 декември 2014 година, от 13.30 часа в сградата на Министерство на земеделието и храните в Голям Колегиум ще бъдат съобщени резултатите от процедурата за избор на изпълнител на Сертифициращ орган на Разплащателна агенция.

Процедурата, по договоряне с фирмите подали оферти по поръчката: „Извършване като Сертифициращ орган на сертификационен одит на Разплащателна агенция на Република България за финансовата година, включваща периода 16 октомври 2013 г. – 15 октомври 2014 г., и препотвърждаване на проверки на място, извършени от Разплащателна агенция във връзка с финансова година 2015 г., които се извършват през финансова година 2014 г., съгласно изискванията, свързани със законосъобразността и редовността на транзакции на ниво бенефициер, съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 г. на Съвета (ОВ, L298, 26.10.2012 г.)” ще проведе по-рано в същия ден.

Предвид на постъпилата в МЗХ жалба срещу откриване на цитираната обществена поръчка и направеното с нея искане за налагане на временна мярка „спиране”, съгласно разпоредбата на чл. 120а, ал. 2 от ЗОП, процедурата бе спряна до влизане в сила на:

1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или
2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка

На 28 ноември 2014 г., Върховният административен съд се произнесе с Определение, с което остави в сила Определението на Комисията за защита на конкуренцията за отхвърляне на искането за временна мярка „спиране“ на настоящата процедура. Решението на ВАС е окончателно.

 

За автора

Сродни публикации