МЗХ представи законови промени за облекчаване дейността на животновъдите » Съвети в земеделието

май 29, 2024

МЗХ представи законови промени за облекчаване дейността на животновъдите

Изплатените до момента средства за животновъдство през 2014 г. са близо 130 млн. лв. Изцяло преведени са евросубсидиите по Схемите за специфично подпомагане, а в началото на 2015 г. ще бъде изплатен и остатъкът от 30% от националните доплащания. Това беше отчетено на Консултативния съвет по животновъдство, на който бяха съобщени предложенията на Министерството на земеделието и храните за законодателни промени в подкрепа на сектора.

МЗХ ще промени Наредба № 9 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици. „Наша цел е както да създадем по-добри условия за развитие на сектора, така и да осигурим здравословна и качествена храна, особено когато става дума за децата. Затова предлагаме по-високи  изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата“, подчерта министърът на земеделието и храните Десислава Танева. Предвижда се киселото мляко, сиренето и кашкавалът, които се предлагат в детските заведения и училищата, да са произведени по БДС, месните продукти, брашното и хлябът да са произведени по утвърдени стандарти, а лютеницата – по браншови стандарт. Въвежда се и териториалното ограничение при доставка на определени храни, като се цели осигуряването на свежи продукти, които са от особено значение за здравословния начин на хранене при децата в детските градини и учениците.

Предлаганите промени в Наредбата за директните продажби на продукти от млечните ферми предвиждат в обхвата на наредбата да се включат и фермите от 2-ра и 3-та категория. Изискването е те да повишат качеството на произвежданото мляко. Премахва се и ограничението птицевъдите да продават директно не повече от 40% от дневно добитите яйца.

Друга обсъждана промяна в законодателството бяха измененията в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. „Целта на тези промени е да въведем дългоочакваното регламентиране на реда за отдаването на ливади и пасища на животновъди без търг или конкурс. Това е важна стъпка в използването на пасищата според тяхното предназначение“, изтъкна зам.-министър Цветан Димитров. Измененията предвиждат ливадите, пасищата и мерите от общинския и държавния фонд да се разпределят на фермерите в зависимост от притежаваните пасищни животни. Останалите свободни земи ще бъдат включвани в търг, в който ще могат да участват само собственици на пасищни животни. В случай че останат още свободни имоти, ще има втори търг, в който няма да има ограничение за участниците.

По време на Консултативния съвет беше представен и проект на Наредба за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти. С предложения проект се цели да се създадат предпоставки за устойчивост и развитие на пазара на млякото след приключване на квотната система на 31 март 2015 г.

 

За автора

Сродни публикации