МЗХ предлага допълнителни мерки за опазване на българските гори » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

МЗХ предлага допълнителни мерки за опазване на българските гори

Министерство на земеделието и храните предлага на територията на страната да се въведат още 5 допълнителни мерки във връзка с опазването на българските гори. Това стана ясно по време на пресконференция в Министерството, на която зам.-министъра на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов, заедно с ръководството на Изпълнителната агенция по горите, представи новите мерки, изпълнението по вече въведените такива, както и тенденциите в развитието на горите у нас.
Георги Костов заяви, че още на следващото заседание на Министерски съвет, очаква да бъде осъществена първата от предложените мерки, с която се увеличават  териториите на защитните гори. „Нашето предложение включва разширяването им с над 103 000 ха държавни гори, които са разположени на наклонени терени, около водни течения, населени места и инфраструктурни обекти“, обясни зам.-министър Костов и  призова общините да въведат чрез общинските си съвети подобни мерки. „Със заповед на министъра на земеделието и храните са въведени ограничения за използването на горските пътища, когато те са преовлажнени, като е издадена и забрана за ползването на неспециализирана горска техника за навлизане в сечищата“, информира още той.
Сред другите мерки, които доц.  Костов представи, са определянето на горна граница от 20% за всички видове възобновителни сечи и 30% за всички видове отгледни сечи, както и трансформацията на краткосрочните постепенни сечи в дългосрочни. Той уточни, че е обсъдена с Министерство на финансите промяна в Закона за данък добавена стойност, с която временно да се ограничи възстановяването на ДДС за експортиран необработен объл дървен материал. По думите на зам.-министърът трябва да се ускорят и дейностите по сертификация на държавните горски територии, като до една година да се увеличат от 25 на 80 процента сертифицираните гори. По този начин ние гарантираме независим външен контрол за качеството на дейностите, които се извършват в тях.

През последните месеци бяха въведени и множество мерки за ограничаване на незаконната сеч. Георги Костов припомни, че през декември 2014 година по инициатива на МЗХ  бяха сформирани нови 173 мобилни екипа в държавните горски предприятия, които извършват самостоятелни и съвместни проверки с наличните 400 горски инспектори към ИАГ. Заместник-министърът заяви, че „от създаването си миналата година до края на януари тази година, новите екипи са извършили 18 333 проверки, като са съставени 607 акта и са задържани 353 куб. метра дърва“. Той допълни, че отделно инспекторите на ИАГ са извършили през 2014 г. други 427 045 проверки, съставили са близо 13 000 акта, като глобите по тях надхвърлят 1,3 млн. лева. В началото на годината бе подписано и споразумение за съвместни проверки с Министерство на вътрешните работи.  Поетапно на територията на страната се въвежда електронна система за издаване, контрол и отчитане на движението на дървесина, и дървени материали, като до есента на настоящата година, то ще приключи.  Също така от есента на 2014 г. бе даден публичен достъп до издадените позволителни за сеч. Доц. Костов припомни още, че бе въведена и забрана за провеждане на окончателни фази на краткосрочни – постепенни сечи на площ по-голяма от 2 хектара.

 „Средното състояние на горите в България се подобрява по всички показатели през последните години“, заяви още заместник-министър Георги Костов и допълни, че в момента горските територии в страната ни са над 4,180 млн. ха, което е прираст в сравнение с 1960 г. от около половин млн. хектара. Той посочи, че около 60% от горите в България са включени в мрежата Натура, като по този показател сме на първо място в Европейския съюз. Заместник-министърът цитира и данни, по които към 2014 г. горският запас в страната ни е над 650 млн. куб. метра, което е близо до максимума, който може да бъде постигнат. От този запас обаче действителното ползване на ресурси е около 1 процент или около 6,2 млн. кубически метра годишно.

Георги Костов обясни, че сечта, която се извършва в момента в България е под прираста на горските територии в страната, а дори и Държавните горски стопанства не изпълняват на 100% заложените количества. По отношение на възобновяването на горските територии, той коментира, че от създаването на Държавните горски предприятия през 2011 г., те са инвестирали над 41 млн. лв. за залесителни мероприятия на площи от 51 000 декара, а също така са инвестирали и 6 млн. лв. за дейности за защита на горските територии от пожари, болести, вредители и други. 

 

Можете да прегледате презентацията тук.

 

За автора

Сродни публикации