МЗХ актуализира проекта за Прилагането на директни плащания » Съвети в земеделието

май 25, 2024

МЗХ актуализира проекта за Прилагането на директни плащания

 

Министерството на земеделието и храните публикува на интернет сайта си актуализиран проекта на Концепция относно прилагането на директните плащания в Република България от 2015 г. В новия вариант на документа са взети предвид предложенията и становищата на голяма част от асоциациите, членове на Работната група за обсъждане на новите директни плащания.

По настояване на асоциациите ще се прилага намаление на директните плащанията по СЕПП с 5% за сумите между 150 000 EUR и 300 000 EUR и със 100% за субсидията над 300 000 EUR. От директните плащания ще се изваждат разходите за заплати, данъци и вноски за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост, действително заплатени и декларирани от земеделския стопанин преди прилагане на намалението и тавана на плащанията. Съгласно прогнозните данни от Кампания 2013 г. се очаква през различните години в периода 2015-2020 г. намалението да засегне между 35 и 78 фермера.

Уточняваме, че не може да се приложи искането на земеделските стопани от намалението на плащанията да се изключат земеделски производители, отглеждащи животни, които заявяват площи по СЕПП. Подобно изключение противоречи на европейското законодателство и би  поставило определен брой фермери в неравностойно положение спрямо други производители. Невъвеждането на изключението по никакъв начин няма да се отрази на развитието на животновъдния сектор. То ще касае само 7 животновъда, които биха получили достатъчно високо плащане по СЕПП през 2015 г., за да бъдат засегнати от намалението на плащанията. Редукцията на подпомагането се отнася само към плащането по СЕПП и не се отразява на субсидиите по другите схеми за директна подкрепа, включително на обвързаните с производството плащания.

Нов елемент в Концепцията е и включеното искане на браншовите организации, средствата от прилагането на намаление и таван на плащанията да се прехвърлят към Програмата за развитие на селските райони. В съответствие с приоритетите на МЗХ средствата ще се насочат към мерки за финансиране на отраслите животновъдство, зеленчукопроизводство, овощни и трайни насаждения, биопроизводство, пчеларство, етерично маслени култури и Тематичната подпрограма за малки земеделски стопанства.

Концепцията е допълнена и в частта за активен фермер. Беше отразено предложението за разширяване на негативния списък с лицата, изключени от директно подпомагане чрез добавяне на държавни и общински органи и учреждения. Ще се въведе и допълнително изискване по отношение на селскостопанските дейности. Въз основа на критерия „приходи от земеделска дейност” ще се проверява дали земеделието не представлява твърде незначителна част от икономическата дейност на кандидата за директни плащания. Ще бъде приложен най-високия допустим от европейското законодателство праг, който изисква поне 1/3 от приходите да бъдат от селскостопанска дейност. По този начин от подпомагане с директни плащания ще бъдат изключени всички лица, за които земеделската дейност не представлява значима част от тяхната икономическа дейност. Ще бъде въведено изискване всички кандидати за директни плащания да са регистрирани съгласно националното законодателство.

МЗХ поддържа становището, че схемата за дребни земеделски стопани трябва да бъде приложена от 2015 г. Чрез нея се цели повишаване на конкурентоспособността на малките стопанства и осигуряване на допълнителна доходност в техните стопанства. По този начин директните плащания стигат до най-малките производители по един по-улеснен начин с намалена административна тежест.

 

За автора

Сродни публикации