МЗХГ с нови разяснения по отворената подмярка 1.1 на ПРСР 2014-2020 » Съвети в земеделието

декември 09, 2022

МЗХГ с нови разяснения по отворената подмярка 1.1 на ПРСР 2014-2020

16 март 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020.

МЗХГ публикува актуални Разяснения по постъпили в периода 20.12.2019 г. – 07.01.2020 г. въпроси по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от ПРСР 2014-2020.

Разясненията на МЗХГ се дават по отношение на Условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати!

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Допълнителните въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg.

Ясно трябва да се посочи наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване. Те не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове https://eumis2020.government.bg и включва:

 

За автора

Сродни публикации