МЗХГ изготвя план за предотвратяване разпространението на заболяването АЧС в България за 2020 г. » Съвети в земеделието

септември 25, 2022

МЗХГ изготвя план за предотвратяване разпространението на заболяването АЧС в България за 2020 г.

Акценти

 • Засиленият граничен контрол на движението на живи животни и личен багаж на пътниците, пристигащи или транзитно преминаващи на/през територията на страната, ще продължи и занапред

МЗХГ изготвя проект на План за превенция, управление при кризи и предотвратяване разпространението на заболяването АЧС в България за 2020 г.

Това стана ясно по време на провела се двудневна конференция на тема: „Африканска чума по свинете – изводи, поуки и бъдещи действия“.

Събитието е по инициатива на МЗХГ и в него участие взеха:

 • – експерти от БАБХ;
 • – Центъра за оценка на риска по хранителната верига и други институции, имащи отношение по прилагане на плана, както и представители на научните среди и браншови организации в сектора.

Планът за следващата година ще включва конкретни мерки и срокове за изпълнението им от отговорните институции и разпределение на дейностите между отделни държавни структури за борба с болестта.

Проектът ще описва подробно организацията за:

 • – оповестяване;
 • – информиране;
 • – реагиране и управление на силите и средствата на органите на изпълнителната власт при превенцията.

Предмет са и процедурите с конкретни задачи и срокове към над 10 институции:

 • – Министерство на земеделието, храните и горите (Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по горите; Център за оценка на риска по хранителната верига);
 • – Министерство на вътрешните работи (Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Главна дирекция „Гранична полиция“);
 • – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“);
 • – Министерство на околната среда и водите („Национални паркове“, Регионални инспекции по околната среда и водите, Басейнови дирекции);
 • – Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Агенция „Пътна инфраструктура“);
 • – Министерство на здравеопазването (Регионални здравни инспекции);
 • – Министерство на финансите (Агенция „Митници“);
 • – Министерство на туризма;
 • – Областните управители;
 • – Асоциациите от свиневъдния отрасъл;
 • – Български ветеринарен съюз;
 • –  Националното сдружение на общините/местната власт;
 • – Ловно-рибарските сдружения;
 • – Националният статистически институт.

Всички те ще поддържат постоянна връзка  за координационни действия.

Планът за следващата година включва и провеждане на мащабна информационна кампания.

По ПРСР 2014-2020 г. в момента тече прием на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“  за повишаване на знанията и уменията на земеделските и горските стопани, както и заетите лица в стопанствата им.

По нея могат да кандидатстват:

 • – висши училища;
 • – научни институти;
 • – БАБХ.

Процедурата е за провеждане на курсове и семинари, свързани с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизоотична обстановка., включително и подобряване на биосигурността в стопанството.

Във връзка с констатираните слабости при прилагане на мерките срещу АЧС през 2019 г., МЗХГ инициира промени в нормативната уредба, касаещи облекчаване на режима за регистрация на обектите за отглеждане на животни за лични нужди. Те включват още подобряване на ветеринарномедицинското обслужване, завишаване на мерките за биосигурност в обектите, както и задълженията на собствениците и местната власт.

По време на конференцията бе изтъкната необходимостта от качествено и регулярно ветеринарномедицинско обслужване на всички животни на територията на страната, с цел ранно откриване на заболяването. Предвижда се по-добра координация между БАБХ и Българския ветеринарен съюз, която включва изпълнението на мерките от двете страни в случай на епизоотия. Осигуряване, организиране и провеждане на постоянен лабораторен контрол при домашни и диви свине,  с оглед ранно диагностициране и извършване на надзор за разпространение на болестта, е сред другите важни приоритети.

Засиленият граничен контрол на движението на живи животни и личен багаж на пътниците, пристигащи или транзитно преминаващи на/през територията на страната, ще продължи и занапред.

След като планът бъде изготвен, ще бъде утвърден от Централния епизоотичен съвет.

 

За автора

Сродни публикации