По какви мерки ще има финансиране през 2019 г. » Съвети в земеделието

май 29, 2024

По какви мерки ще има финансиране през 2019 г.

Акценти

  • Третата подмярка, която също ще стартира през месец май на 2019 г. е подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП)

Приемът за участие в първата подмярка за годината ще стартира през месец май

Май

За обществено обсъждане до 17:30 ч. на 25 октомври 2018 г. е внесен проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. Според разписания график в нея приемът по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ ще започне от месец май и ще продължи до юни. Бюджетът за подпомагане, който ще бъде разпределен между бенефициентите е в размер до левовата равностойност на 8 000 000 евро.

Отново през месец май ще бъде отворена за прием и подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“. Чрез нея ще бъдат отпускани средства за възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизация. Приемът ще продължи до месец юли 2019 г. Общият размер на финансовата помощ, която ще бъде разпределена е до левовата равностойност на 50 465 860 евро.

Третата подмярка, която също ще стартира през месец май на 2019 г. е подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП). Нейната цел е да подпомогне икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици. Осигурените средства за финансиране са в общ размер до левовата равностойност на 22 000 000 евро. Приемът на документи за участие ще продължи до месец юни. За одобрените кандидати максималния размер на подпомагане ще бъде до левовата равностойност на 15 000 евро.

Юни

През юни месец е планирано да стартира подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“. Общата финансова помощ за бенефициентите ще е в размер до левовата равностойност на 12 112 401 евро – в зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договори за финансова помощ от първия проведен прием на заявления за подпомагане през 2016 г. За втора фаза бюджетът ще бъде до левовата равностойност на 8 000 000 евро. По тази подмярка приемът ще продължи до месец август 2019 г. Тук максималната финансова подкрепа, която бенефициент може да получи е в размер до левовата равностойност на 400 000 евро.

Септември

През месец септември ще започне и приемът на документи за участие по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“. Бенефициентите ще могат да кандидатстват за финансиране до месец октомври 2019 г. Бюджетът за тази подмярка ще бъде до левовата равностойност на 8 000 000 евро за втора фаза. Максималния размер на подпомагане за периода на прилагане на програмата е в размер на 500 000 евро.

Ноември

Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ бъде отворена от месец ноември до декември 2019 г. Бюджетът по нея ще се равнява на остатъка по подмярка 19.1 плюс остатъците от другите подмерки на мярка 19, чиято стойност предстои да се уточни. Максималния размер на финансиране за бенефициент по подмярка 19.1 ще бъде 15 000 евро.

Подмярка 19.3 – август

По подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ приемът за участие ще започне от месец август. Съгласно Регламент (ЕС) 1305/2013, чл. 44, пар. 3 кандидатстването по нея е текущо. Одобрения бюджет за 2019 г., който ще бъде разпределен между бенефициентите е в размер на 1 000 000 евро.

Максималните финансови плащания, които ще бъдат осигурени за подготвителна помощ са, както следва:

  • до левовата равностойност на 10 000 евро за проекти за вътрешнотериториално сътрудничество;
  • до левовата равностойност на 25 000 евро за проекти за транснационално сътрудничество.

пари - евро

За изпълнение на проекти за сътрудничество ще бъдат осигурени средства в размер до левовата равностойност на 100 000 евро за транснационално сътрудничество.

За бенефициентите, които ще изпълняват проекти за вътрешнотериториално сътрудничество финансирането ще е до левовата равностойност на 50 000 евро.

 

Сродни публикации