Мащабните промени в кадастъра вече ще бъдат обявявани по нов начин » Съвети в земеделието

август 01, 2021

Мащабните промени в кадастъра вече ще бъдат обявявани по нов начин

Акценти

  • Нова процедура се прилага в случаите, когато я изискват важни държавни и обществени интереси

Окончателно бяха гласувани промените в Закона за кадастър и имотния регистър.

Депутатите приеха окончателна промяна в Закона за кадастъра и имотния регистър. Така вече собствениците на имоти чрез обявления в Държавен вестник, местната служба по кадастъра, кметството и общината ще разбират за мащабни промени в кадастралната карта. Те няма да бъдат уведомявани индивидуално.

Предвидено е този режим на уведомяване да се прилага, когато се прави промяна в кадастралната карта и регистри. Тук обаче трябва да е спомене, че става въпрос за промяна, която засяга повече от 50 поземлени имота. Агенцията по кадастъра ще има ангажимента да обнародва обявление за нея в Държавен вестник. В рамките на до 5 дни от публикацията, такова ще трябва да се залепва на подходящо място с публичен достъп в местната служба по кадастър, общината и кметството.

Във връзка с облекчаване работата на агенцията и желанието да се покрие максимално бързо цялата територия на страната с кадастрална карта беше направена и тази промяна. Чрез тези изменения и обявленията на публични места за направените промени няма да се накърни правото на собствениците да бъдат информирани за стартирането на такава процедура.

Изменението в ЗКИР беше направено с преходните и заключителни разпоредби на проект за промени в Закона за държавната собственост (ЗДС). Те са насочени основно към инвестициите в национални обекти. Сега за първи път в закона се регламентира, че такива са техпарковете и индустриалните зони.

Според шефа на бюджетната комисия Менда Стоянова, тези промени са изключително важни. Те създават предпоставка за привличане на повече инвестиции в производството и то заради развитието на индустриалните зони, което  е стратегически държавен приоритет.

Ускорява се процедурата по отчуждаване на частни имоти

Промени има и в чл. 39б от ЗДС. Чрез разписаното в него най-общо се урежда една по-бърза процедура по отчуждаване на частни имоти. Тя се прилага в случаите, когато я изискват важни държавни и обществени интереси. Съгласно нея, ако инвеститора е платил обезщетение, съдът може да допусне предварително изпълнение и въвод във владеене на инвеститора. Не е необходимо да се чака обжалването на обезщетението на частния собственик за отчуждаване на имота му. Това може да е случи след разпореждане на съда за внасяне на гаранция от страна на инвеститора. Тя се определя по реда на ГПК. Сега в ЗДС изрично се записва, че размерът й е 1/3 от платеното обезщетение. Тя се превежда по сметка на областния управител. Ако съда постанови увеличение на обезщетението, то тогава то се изплаща именно от тази сметка.

Според депутати промените са така направени, че са запазили баланса между държавния интерес за бързо осъществяване на инфраструктурните обекти и на частния собственик, а именно за равностойно парично обезщетение. Освен това инвеститорът дължи обезщетение за пропуснати ползи от датата на въвода до влизането в сила на решението за отчуждаване.

Вече започналите отчуждителни процедури ще се довършват по новия ред.

 

Сродни публикации