Малки земеделски стопани ще могат да кандидатстват за преработка на собствена селскостопанска продукция » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Малки земеделски стопани ще могат да кандидатстват за преработка на собствена селскостопанска продукция

Акценти

  • Бюджетът на подмярката е над 3 млн. лв. и е насочен за преработка на селскостопански продукти

От днес, 22 октомври 2019 г., стартира прием на проектни предложения по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.

Ще се подпомагат изцяло стопанства с икономически размер между 6 000 и 7 999 евро. По процедурата могат да кандидатстват малки стопанства в областта на животновъдството, плодове и зеленчуци или на етерично-маслени и лекарствени култури.

Бюджетът на подмярката е над 3 млн. лв. и е насочен за преработка на селскостопански продукти. Целта е да се повиши жизнеспособността и устойчивото развитие на малките земеделски стопанства.

Инвестициите са за материални и/или нематериални активи за:

  • – създаване или модернизация на съществуващи мощности за преработка;
  • – разширяване на капацитета на местните мрежи за прибиране;
  • – приемане;
  • – съхранение;
  • – климатизиране;
  • – сортиране и пакетиране на земеделска продукция.

Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) ТУК.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси на електронната поща rdd@mzh.government.bg и да получат разяснения по Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване.

Проектите ще се приемат до 17:30 часа на 23.12.2019 г.

 

За автора

Сродни публикации