Липсват средства за нов прием по мерки 10 и 11 от ПРСР » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

Липсват средства за нов прием по мерки 10 и 11 от ПРСР

Акценти

  • За кампания 2019, 1 март 2019 г. е началната дата за прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г.

Планирано е да бъде отворен прием по мерки 12 и 13 от ПРСР 2014 – 2020 г.

В съобщение публикувано на 31 януари 2019 г. в сайта на МЗХГ са разписани датата и предстоящите приеми по ПРСР 2014-2020 г. Предвидено е приемът на заявления за подпомагане по мерките, финансирани по ПРСР 2014-2020 г. да бъде определен със заповед. Тя се издава от министъра на земеделието, храните и горите. Проект на такава беше публикуван същия ден. За кампания 2019 определена за начална дата за прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. е 01. март 2019 г. Наредба № 5 от 2009 г. урежда условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

В съобщението се казва още, че съгласно данните от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, не е наличен достатъчен финансовият ресурс. По тази причина няма да бъдат поети нови ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“. Няма да се приемат заявления и за разширяване на поети ангажименти по реда на чл. 17, ал. 4 от Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярката.

Ограничени са средствата и за мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Прием по две мерки се очаква да стартира с началото на кампанията за директни плащания 2019 г. Той ще е по:

  • мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020 г. ;
  • мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Предложения могат да бъдат изпращани на електронна поща: rdd@mzh.government.bg в срок до един месец от публикуване на настоящото съобщение (28 февруари 2019 г.)

Агенция за биологична сертификация ООД
 

Сродни публикации