Критерии за оценка на проекти по подмярка 4.1 » Съвети в земеделието

май 20, 2024

Критерии за оценка на проекти по подмярка 4.1

Критерии за оценка на проекти по подмярка 4.1

 

Приоритет Критерии Минимално изискване Масимален брой точки Точки
1 Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство 19
 1.1 Проекти с инвестиции и дейности насочени в сектор „плодове и зеленчуци” Над 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“ 15 Над 50% – 10 Точки;
Над 85% – 15 Точки;
 1.2 Проекти с инвестиции и дейности насочени в сектор „животновъдство” Над 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор „Животновъдство“ 15 Над 50% – 10 Точки;
Над 85% – 15 Точки;
 1.3 Проекти с инвестиции и дейности насочени в сектор „етерично – маслени и медицински култури” Над 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор „етерично – маслени и медицински култури” 15 Над 50% – 10 Точки;
Над 85% – 15 Точки;
 1.4 Проекти с комбинация от инвестиции и дейности изцяло в секторите по т.1.1, 1.2 и 1.3 Над 85% от допустимите инвестиционни разходи по проекта се формират от такива изцяло насочени в най-малко два от секторите по т.1.1, 1.2 и 1.3, като всеки от тези сектори не надхвърля 65% от общите инвестиционни разходи. 16 Над 85% – 15 Точки;
100% – 16 Точки;
 1.5 Проекти от кандидати – тютюнопроизводители регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн Кандидатът трябва да фигурира в регистъра на данните за изкупения и премиран тютюн за периода 2007-2009 г. 3
2 Подпомагане на биологичното производство 15
 2.1 Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични  продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти Над 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични  продукти и/или продуктите са в преход към биологично производство. 15 Над 50% – 10 Точки;
Над 85% – 15 Точки;
3 Подпомагане на проекти осигуряващи допълнителна заетост 10
 3.1 Проекти при, които изпълнението, на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства * 10 До 5 работни места, включително – 5 Точки;
Над 5 до 10 работни места, включително – 8 Точки;
Над 10 работни места -10 Точки;
4 Подпомагане на проекти представени от млади земеделски стопани 5
 4.1 Проекти на земеделски стопани  до 40 години, одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007-2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014-2020 и не са получавали подкрепа по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от ПРСР 2014-2020. * 5
5 Подпомагане на кандидати с проекти на територията на селските райони в страната 10
 5.1 Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на селски район в страната * 10
6 Подпомагане на кандидати с проекти на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения 18
 6.1 Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната * 9
 6.2 Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения * 9
 6.3 Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на  места по Натура 2000 * 9
7 Подпомагане на проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата 8
 7.1 Проекти с инвестиции и дейности, за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 5% за земеделското стопанство. 8 От 5% до 10% включително – 4 точки;
Над 10%  – 8 точки;
 7.2 Проекти с инвестиции и дейности, за  иновации в стопанствата Над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството. 8 Над 30% – 4 точки;
Над 50% – 5 точки;
Над 85% – 8 точки;
8 Подпомагане на проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите 8
 8.1 Проекти с инвестиции и дейности осигуряващи изпълнението на интегриран проект в рамките на ПРСР 2014-2020 * 4
 8.2 Проекти за колективни инвестиции и такива представени от групи/организации на производители на земеделски продукти. * 4
9 Подпомагане на проекти с инвестиции  свързани с опазване на околната среда /включително технологии водещи до намаляване на емисиите/ и/или постигане на стандартите на ЕС. 7
 9.1 Проекти с инвестиции и дейности осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандратите на ЕС. Над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандратите на ЕС. 7 Над 30% – 4 Точки;
Над 50% – 5 Точки;
Над 85% – 7 Точки;
ОБЩО 100