Координационен съвет ще управлява риска от наводнения » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Координационен съвет ще управлява риска от наводнения

Координационен съвет по водите ще управлява риска от наводнения – това е предвидено в проект за изменение на Закона за водите, публикуван в сайта за обществени консултации.

Целта на създаването му е да има единна политика по водите, става ясно от проекта. В него ще участват министрите на околната среда (председател), на икономиката, на регионалното развитие, на инвестиционното проектиране,  на финансите, на здравеопазването, на вътрешните работи, на транспорта, на образованието и представител на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Съветът ще координира дейностите, свързани с разработването на плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения.

С други промени в закона се предвижда ефективно въвеждане на принципа „замърсителят плаща“. Ще бъдат въведени такси за всички дейности, които могат да въздействат значимо върху водите.

Очаква се с промените да бъде ускорен процесът по определяне на санитарно–охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.

 

За автора

Сродни публикации