Компенсация за унищожени от бедствия животни и кошери през 2018 г. » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

Компенсация за унищожени от бедствия животни и кошери през 2018 г.

Акценти

  • Компенсацията е в размер до 100 % от средните пазарни цени

Заявления ще се приемат от От 18 до 29 март 2019 г в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

Земеделеските стопани, чиито животни или пчелни семейства са унищожени след природни бедствия ще могат да кандидатстват за подпомагане. Помощта се оттпуска по схемата за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия. Общият ресурс, който е определен от ДФЗ е в размер на 30 000 лв.

На финансова подкрепа подлежат земеделски стопани, включени в Регистъра на издадените констативни протоколи на земеделски стопани с унищожени от природни бедствия селскостопански животни и пчелни кошери, и пчелни семейства през 2018 г., изготвен от МЗХГ.

пари

Помощта се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица. Бенефициентите трябва да са регистрирани като земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г. Те не трябва да имат задължения към ДФ „Земеделие“ и към държавния бюджет.

Компенсацията е в размер до 100 % от средните пазарни цени на живи селскостопански животни по видове и категории. Референтните стойности се определят на базата на данни от Системата за агропазарна информация – САПИ ЕООД. Подпомагането се намалява с плащанията по застрахователни полици и други плащания, получени за компенсиране на допустимите по помощта щети.

 

Сродни публикации