Кои са одобрените проекти по подмярка 6.4.1 » Съвети в земеделието

юли 05, 2022

Кои са одобрените проекти по подмярка 6.4.1

Акценти

  • В 14–дневен срок от публикуване на настоящите списъци могат да се подават писмени възражения относно ранкирането

Предварителното класиране на проектите за услуги и производство вече е публикувано

По проектите за услуги и производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ вече са готови резултатите от предварителното класиране. Подмярката е част от ПРСР 2014 – 2020 г. Чрез ИСУН бяха подавани предложенията по процедурите чрез подбор:

  • № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“;
  • № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз”.

Кандидатите участвали по първата процедура получават финансова подкрепа за услуги извън всички сектори на икономиката и за такива с обществено-социална насоченост. В тях попадат грижите за деца, възрастни, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други. По тази процедура се осигурява финансиране за дейности по създаване и обновяване на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство. Подпомагане се предоставя още за архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство, одиторски и технически услуги, както и за ветеринарни дейности.

Финансирането, разпределяно по одобрените проекти, по втората процедура има за цел да подпомогне изграждането или подобренията по недвижимото имущество. Също така се осигурява помощ и за закупуването на машини и оборудване, земя, която е необходима за изпълнение на проекта, закупуване на сгради, създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи. Подпомагане се предоставя на проекти в сектори като производство на хранителни продукти, напитки, облекло, мебели, химични продукти, хартия, компютърна и комуникационна техника и др.

Какви са резултатите от предварителните оценки?

Комисия е извършила предварителното ранкиране на подадените проекти. На линковете посочени по-долу може да видите списъците с публикуваните резултати.

Кандидатите, които са участвали по процедурите по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ могат да проверят какви са присъдените им точки. Комисията, която е изготвила предварителните оценки се е придържала към утвърдените условия за кандидатстване и разясненията на МЗХГ към тях.

Писмено възражение могат да подадат кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки. Оспорването на резултатите следва да се извърши съгласно реда на чл. 9в от Закона за подпомагане на земеделските производители. Това може да се случи в 14–дневен срок от публикуване на настоящите списъци. Писмените възражения се подават до Управляващия орган на ПРСР.

По процедура за услуги с № BG06RDNP001-6.003 по подмярка 6.4.1 общият размер на безвъзмездното финансово подпомагане за подадените през ИСУН проекти е 35 000 000,00 евро.

По процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.004 средствата се равняват на 30 000 000,00 евро.

 

Сродни публикации