Кога и с какъв оборски тор може да се тори » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Кога и с какъв оборски тор може да се тори

Акценти

  • Полуразложеният оборски тор е загубил вече 20% от първоначалното си тегло

Оборският тор съдържа азот, фосфор, калий, калций, магнезий, сяра и редица микроелементи като манган, цинк, кобалт, мед, молибден и други. Той се получава от твърдите изпражнения на животните, част от урината им и постелята.

Химичният състав на пресния оборски тор се колебае в широки граници и зависи от храната на животните, вида и количеството на постелята, степента на разлагане и други. В него химичните елементи са свързани в разнообразни органични съединения: въглехидрати, азотсъдържащи органични киселини и техните соли. Оборският тор поддържа равновесието на хумуса. Спомага за подобряване буферната и поглъщателна способност на почвата и влияе благоприятно върху физичните и механични свойства.

При минерализацията на оборския тор, почвата се обогатява с въглероден диоксит, част от който с водата образува въглена киселина. Така се увеличава разтворимостта на редица хранителни вещества. Оборският тор освен това съдържа някои ауксини, ензими, хормони, антибиотици. Те стимулират развитието на растенията.

Съхранение на оборския тор

С увеличаване броя на частните ферми, оборският тор се съхранява на торища или на открити площадки в близост до фермите. Там настъпват промени. Количеството на сухото вещество бързо намалява, а концентрацията на хранителните вещества се увеличава.

Най-често фермерите съхраняват оборския тор по студен начин. Така ферментационните процеси протичат при анаеробни условия. Пресният оборски тор трябва да се изнася всеки ден от обора и да се натрупва на площадката. Веднага се притъпква, докато височината на фигурата достигне до 1 -1,5 метра. При студеният начин на съхранение на оборския тор температурата в купа отвътре не надминава 25-35° С. Разлагането на органичната маса е по-бавно и загубите на органично вещество и азот са по-малки. Така полуразложения тор се получава за 3-4 месеца, а разпожения за 7-8 месеца. Обикновено от една крава годишно се получават около 5-9 тона, от един кон 4-7 тона, от една овца 400-500 кг пресен оборски тор.

Пресният оборски тор, при който сламата е с още запазен жълт цвят и здравина, червено-жълт или зелен, може да се използва само като биотопливо в разсадопроизводството или при отглеждане на културите в оранжериите. Такъв оборски тор не бива да се внася в почвата, защото съдържа много въглехидрати и разлагането на азотсъдържащите вещества е все още бавен процес. В разсадопроизводството за една парникова рамка при топлите парници е необходим около 60 кг, а при полутоплите около 40 кг пресен оборски тор.

Внасяне на оборски тор

Полуразложеният оборски тор е загубил вече 20% от първоначалното си тегло. В него сламата все още се различава, но цветът й е кафяв и ферментационните процеси на азотсъдържащите вещества са вече напреднали ТОЧНО ТАКЪВ ОБОРСКИ ТОР ТРЯБВА ДА ВНАСЯТ ФЕРМЕРИТЕ В ПОЧВАТА. Той съдържа около 0.6% азот, 0.2% Р2О5 и 0.6%К2О.

Разложеният оборски тор е загубил около 50% от първоначалното си тегло. Сламата в него не се различава и цялата маса е черна и мазна. Хранителните вещества са в достъпна за растенията форма.

Прегорелият оборски тор представлява землмста маса без цвят. В това състояние той е загубил 75% от първоначалното си тегло.

Фермерите трябва да използват оборски тор предимно при окопни култури – царевица, захарно цвекло, слънчоглед и други, като се заорава с дълбоката оран през есента. Той може да се разпръсква по цялата площ, да се внася в бразди или гнез-да.

Нормата на торене с оборски тор зависи от състоянието му, почвено-климатичните условия, очакван добив и други. Обикновено при полските култури се внася 2-4 тона полуразложен оборски тор на декар. През първата година се оползотворява 20-25% от азота, 30-35% от фосфора и около 60% от калия, а последиците за азот е приблизително 15%, за фосфора-20%, и 10% за калия, от количествата хранителни вещества, внесени в предшестващите години. От един тон оборски тор, растенията през първата година ще могат да усвоят около 1.5 кг азот, 0.8 кг фосфор и 4.5 кг калий.

В крайна сметка нашите фермери не трябва да забравят, че оборският тор е и важна съставна част от биологичното земеделие и поради това трябва да знаят кога, как и с какъв оборски тор трябва да торят.

 

Сродни публикации